Studijski programi druge stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Oddelek na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji. Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Vsebine

Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študiji se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, eden od poklicev prihodnosti.

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidate za organizacijo informacij v različnih okoljih. Smer informacijska znanost jih posebej usposobi za organizacijo informacij v gospodarstvu in negospodarstvu, smer bibliotekarstvo za najzahtevnejše strokovno delo v knjižnicah, smer založništvo pa za najzahtevnejša strokovna opravila v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah, ter v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 26
Informacijska znanost
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 26
Založništvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 26
2. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo
Informacijsko opismenjevanje 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Organizacija in vodenje informacijske službe 45 30 0 0 8 zimski
Upravljanje knjižnic 45 15 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 16
Informacijska znanost
Bibliometrija 15 15 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje 30 30 0 0 8 zimski
Upravljanje z informacijskimi viri 15 15 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 20
Založništvo
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Trženje v založništvu 30 15 0 0 5 zimski
Upravljanje in finančno vodenje založb 30 15 0 0 5 zimski
Uredniške tehnike 30 15 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 20

Sodelavke in sodelavci oddelka