Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Vsebine

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na drugi stopnji študija izvaja študijski program BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi: 

  • enopredmetna smer Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (nepedagoška)
  • dvopredmetna smer Bibliotekarstvo in informacijski študiji (nepedagoška)
  • dvopredmetna smer Bibliotekarstvo in informacijski študiji (pedagoška)

Enopredmetni študijski program ima tri usmeritve: Bibliotekarstvo, Informacijsko znanost in Založništvo. 

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji je usposobiti študente in študentke za organizacijo informacij v različnih okoljih.

  • Enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo, in dvopredmetna nepedagoška smer Bibliotekarstvo in informacijski študiji, usposobi za najzahtevnejše strokovno in vodstveno delo v knjižnicah.
  • Dvopredmetna pedagoška smer Bibliotekarstvo in informacijski študiji posebej usposobi za samostojno delo v šolskih knjižnicah ter za načrtovanje in izvajanje različnih šolskih in obšolskih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
  • Enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost, usposobi za organizacijo informacij v gospodarstvu in negospodarstvu, 
  • Enopredmetna smer, usmeritev Založništvo usposobi za najzahtevnejša strokovna opravila v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah ter v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost.

Magistrantke in magistranti dvopredmetne smeri drugostopenjskega programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju vsake od izbranih disciplin, so magistrantke in magistranti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Magistrantke in magistranti dvopredmetne pedagoške smeri pa imajo po zaključenem študiju možnost zaposlitve v šolski knjižnici brez dodatnih izobraževanj.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključnih nalogah.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Založništvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - dvopredmetna smer
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D 30 15 0 0 6 letni
Organizacija informacij 45 15 0 0 6 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 4
2. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo
Informacijsko opismenjevanje 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Organizacija in vodenje informacijske službe 45 30 0 0 8 zimski
Upravljanje knjižnic 45 15 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost
Bibliometrija 15 15 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje 30 30 0 0 8 zimski
Upravljanje z informacijskimi viri 15 15 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 20
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Založništvo
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Trženje v založništvu 30 15 0 0 5 zimski, letni
Upravljanje in finančno vodenje založb 30 15 0 0 5 zimski, letni
Uredniške tehnike 30 15 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 20
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - dvopredmetna smer
Informacijsko opismenjevanje - D 30 15 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 12 letni
Organizacija in vodenje informacijske službe - D 45 15 0 0 6 zimski
Upravljanje knjižnic - D 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 4

Sodelavke in sodelavci oddelka