Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Vsebine

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program BIBLIOTEKARSTVO INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI.

Temeljni cilj drugostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji je usposobiti študente in študentke za organizacijo informacij v različnih okoljih. Študijski program ima tri smeri, in sicer Bibliotekarstvo, Informacijska znanost in Založništvo. Smer Bibliotekarstvo jih usposobi za najzahtevnejše strokovno in vodstveno delo v knjižnicah, smer Informacijska znanost za organizacijo informacij v gospodarstvu in negospodarstvu, smer Založništvo pa za najzahtevnejša strokovna opravila v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah ter v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost. Ker se strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij, je poklic takega informacijskega strokovnjaka oziroma strokovnjakinje, kot ga izobražuje program, eden od poklicev prihodnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključnih nalogah.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Založništvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 26
Informacijska znanost
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 26
2. letnik P S V D KT Semester
Založništvo
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Trženje v založništvu 30 15 0 0 5 zimski
Upravljanje in finančno vodenje založb 30 15 0 0 5 zimski
Uredniške tehnike 30 15 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 20
Informacijska znanost
Bibliometrija 15 15 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje 30 30 0 0 8 zimski
Upravljanje z informacijskimi viri 15 15 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 20
Bibliotekarstvo
Informacijsko opismenjevanje 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Organizacija in vodenje informacijske službe 45 30 0 0 8 zimski
Upravljanje knjižnic 45 15 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 16

Sodelavke in sodelavci oddelka