Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Raziskovanje

Raziskovanje

Osrednja raziskovalna aktivnost na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo se izvaja v okviru programa Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

Zaposleni in zaposlene na Oddelku sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter na ta način vzdržujemo stik z nacionalnim in mednarodnim strokovnim in znanstvenim okoljem, hkrati pa prispevamo k razvoju teorije, prakse in stroke našega področja. 

Vpletenost v raziskovalne projekte na eni strani in aktivno sodelovanje z zavodi (knjižnice, arhivi, muzeji) ter gospodarstvom (založbe) na drugi strani pozitivno vpliva tako na kakovost raziskovalnega kot tudi pedagoškega dela na Oddelku ter prinaša visoko kakovostne znanstvene in strokovne objave.  

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov (P5-0361) 

VODJA: izr. prof. dr. Tanja Merčun Kariž

TRAJANJE: 1.1.2017 - 31.12.2027

OPIS:

Institucije kulturne dediščine kot so knjižnice, muzeji in arhivi imajo dolgo tradicijo ustvarjanja in ohranjanja metapodatkov o objektih kulturne dediščine. Ti metapodatki morajo zdaj ustrezati novim storitvam, kot so na primer inovativne uporabniške aplikacije, ki končnim uporabnikom različnih področij omogočajo odkriti in uporabiti dostopne vsebine. Za take storitve morajo metapodatki ustrezati jasnemu konceptualnemu modelu, ki omogoča interpretacijo in ponovno uporabo teh podatkov v različnih okoljih.

Raziskava bo kot temelj uporabila ontologijo, znano pod imenom Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ oz. FRBR v angleščini), ki je bila razvita pod okriljem International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 

V naslednjem obdobju financiranja bodo raziskave potekale predvsem na naslednjih področjih:

1. Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah

 • priprava celovitega metodološkega okvirja, ki ga za mejenje uporabniške izkušnje še nimamo. Nasploh je preučevanje uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah in bibliografskih informacijskih sistemih še v povojih (prijava temeljnega programa)

 2. Založniški metapodatki

 • preučevanje uporabnosti modela FRBR v okolju knjižnega trga
 • vloga metapodatkov pri razvoju trga elektronskih učnih gradiv
 • optimizacija metapodatkov kot založniško marketinško orodje

3. Razvoj in implementacija modela FRBR-LRM

 • Preslikava med FRBR-LRM in RDA
 • Nadaljnji razvoj prototipa bibliografskega informacijskega sistema (sodelovanje s NTNU Trondheim)
 • Razvoj orodij za katalogizatorje 

4. Uporabniško vedenje

 • raziskovanje vpliva in posledic uporabe informacijskih sistemov kot orodij za učenje oziroma učnih tehnologij
 • raziskovanje vedenja pri izbiranju leposlovja (sodelovanje z Univerzo Tampere)
 • vedenje uporabnikov arhivov

5. Sledenje pogledu v bibliografskih informacijskih sistemih

 • Metodološki vidiki uporabe opreme, delno v povezavi s prvo temo.

Več informacij: SICRIS

Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov (J5-2551) 

VODJA: dr. Maja Žumer 
TRAJANJE: 1.9.2020 - 31.08.2023        

OPIS:  

Tehnologija za sledenje pogledu predstavlja novo poglavje pri razumevanju informacijskega vedenja in interakcije z računalnikom, priljubljenost metode sledenja pogledu pa je v porastu. V okviru raziskovalnega projekta se bomo osredotočili na uporabo in uporabnost sledenja pogledu za načrtovanje in vrednotenje bibliografskih informacijskih sistemov. Preučiti želimo možne načine uporabe metode sledenja pogledu in jih prenesti na ožje področje bibliografskih informacijskih sistemov, kjer trenutno potenciali metode še niso izkoriščeni v celoti. V sklopu uporabniških študij bomo analizirali informacijsko vedenje uporabnikov v različnih scenarijih iskanja. Cilj projekta je sistematična opredelitev načina in namena, za katerega je pri načrtovanju in vrednotenju bibliografskih informacijskih sistemov smiselno uporabiti metodo sledenja pogledu.  

Več informacij: SICRIS 

 

IPEDU (Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy)  

NACIONALNA KOORDINATORICA: dr. Polona Vilar 

TRAJANJE: 2020-2023 

OPIS:  

IPEDU (Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy) je Erasmus+ projekt, namenjen uvajanju izobraževanja na področju intelektualne lastnine v kurikulum tehničnih univerz preko izobraževanja in usposabljanja pedagoškega, podpornega osebja in knjižničarjev. Izobraževanje o intelektualni lastnini ne bi smelo pomeniti le zavedanja o samih pravicah intelektualne lastnine, temveč tudi boljše poznavanje njihovega upravljanja v pogodbah in sporazumih. Boljše izobraževanje o premoženju, ki temelji na znanju, in boljše poznavanje sistema podpore inovacijam sta ključnega pomena za vseživljenjsko učenje in na znanju temelječi ekonomiji. Cilji projekta IPEDU so ugotoviti potrebe današnjega in prihodnjega trga dela na področju intelektualne lastnine ter razviti ustrezne učne metodologije, prepoznati vrzeli med veščinami in znanji, ki so rezultat visokošolskega študija, in zahtevami trga dela, identificirati in izvajati najboljše učne prakse ter oblikovati metode za varstvo industrijske lastnine. V projektu se povezuje devet partnerjev iz osmih držav EU.  

Več informacij: Spletna stran projekta 

Temeljni raziskovalni projekti: 

Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah (J5-8247)  

Trajanje: 1. 5. 2017―30. 4. 2020; Vodja: dr. Maja Žumer 

Razvoj prototipa bibliografskega informacijskega sistema (J5-6827) 

Trajanje: 1. 7. 2014―30. 6. 2017; Vodja: dr. Maja Žumer 

Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih (J5-4155) 

Trajanje: 1. 7. 2011―30. 6. 2014; Vodja: dr. Maja Žumer

Ciljni raziskovalni projekti: 

Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva v Sloveniji in v primerljivih državah (V5-1425) 

Trajanje: 1. 7. 2014―30. 6. 2016; Vodja: dr. Primož Južnič 

Recenzentsko ocenjevanje, kvantitativni kazalniki in uporaba informacijskih orodij za evalvacijo znanstveno-raziskovalnih aktivnosti (V5-1016 )  

Trajanje: 1. 10. 2010―31. 3. 2013; Vodja: dr. Primož Južnič 

Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji (V5-1506) 

Trajanje: 1. 10. 2015―31. 10. 2016; Vodja: dr. Polona Vilar

Infrastrukturni projekt:  

Založništvo znanstvenih e-monografij (I0-0049) 

Trajanje: 1. 1. 2013―31. 12. 2014; Vodja: dr. Mihael Kovač