Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študij v tujini

Študij v tujini

Študenti in študentke lahko tekom študija obogatijo svoja znanja s študentskimi Erasmus+ in drugimi izmenjavami, kjer lahko izbirajo med vrsto sorodnih programov v tujini.

Celoten seznam univerz, s katerimi ima oddelek sklenjene pogodbe o izmenjavah ERASMUS+ lahko najdete na povezavi.  

Poleg pogodb, vezanih na ERASMUS+ bilateralne sporazume imata Filozofska fakulteta in Univerza v Ljubljani sklenjene še:  

Oddelčni koordinator za mednarodne aktivnosti
doc. dr. Jan Pisanski

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže. Individualna mobilnost in projekti intenzivnih programov so decentralizirane aktivnosti, torej se izvajajo na nivoju vsake sodelujoče države. Večstranski projekti in mreže pa so centralizirane aktivnosti, torej razpis objavi Evropska komisija, ki tudi vodi celoten postopek prijave, izbora in spremljanja izvedbe projektov.  

Kaj Erasmus+ omogoča študentom?  

V okviru Erasmus+ programa lahko posamezen študent: 

 • del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost)  vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi; 
 • v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. 

Študijska izmenjava in praktično usposabljanje Erasmus+ omogočata spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev. 

Erasmus+ ponuja naslednje možnosti: 

 • del rednih študijskih obveznosti opraviti na partnerski instituciji, 
 • opravljati prakso v podjetju v tujini, 
 • plačano šolnino v tujini, 
 • priznane obveznosti, opravljene v tujini, 
 • možnost pridobitve finančne pomoči v okviru  Erasmus+ programa. 

Podrobnejšo predstavitev, navodila za prijavo, pogoje za kandidiranje ter ostale informacije najdete na spletni strani mednarodne pisarne.  

Video predstavitev programa ERASMUS+ je dostopna na povezavi.  
 
Informacije o postopkih pred odhodom in po vrnitvi najdete na povezavi

 • V izmenjavo gredo lahko le tisti študenti, ki imajo povprečno oceno 8 ali več in niso ponovno vpisani. Ob prijavi na razpis morajo študenti 1. letnika 2. stopnje priložiti povprečne ocene iz 1. stopnje. 
 • Erasmus izmenjave vodi oddelčni koordinator z vodjo katedre. Študent in vodja katedre oblikujeta predlog predmetov, ki bi jih študent opravljal na gostiteljski šoli. Ti predmeti morajo biti vsebinsko smiselni glede na študijski program in smer, ki si jo je študent izbral na domači fakulteti. Imeti morajo tudi primeren obseg kreditnih točk. 
 • Študenti gredo v izmenjavo praviloma za en semester. 
 • V izmenjavo ne more biti vključen 6. semester dodiplomskega študija. 
 • Na izmenjavo se lahko prijavijo tudi študenti 3. letnika, ki bi izmenjavo opravili v 1. letniku magistrskega študija. V takem primeru se izmenjava opravi, če se študent dejansko vpiše v magistrski program. 
 • V 4. semestru magistrskega študija se priporoča opravljanje prakse, na študijsko izmenjavo se lahko gre samo izjemoma. 
 • Študent, ki odhaja na izmenjavo, se mora pravočasno oz. pred začetkom semestra, v katerem gre na izmenjavo, z nosilcem in izvajalcem predmeta vnaprej dogovoriti glede opravljanja študijskih obveznosti. Opravljanje kontaktnih študijskih obveznosti (npr. prisotnost na vajah, seminarjih) na daljavo ni mogoče. (sklep kolegija z dne 1. 12. 2023).