Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

Število razpisanih mest za leto 2022/23:

 • Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer: 27
 • Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer: 32

V univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz enega od predmetov splošne mature (zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat/-ka že opravil/a pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati in kandidatke iz prve in tretje točke izbrani glede na

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).

Kandidati in kandidatke iz druge točke bodo izbrani glede na

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %)

uspeh pri predmetu splošne mature (20 %).

Število razpisanih mest za študijsko leto 2022/23:

 • Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji – enopredmetna smer: (v pripravi)
 • Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji – dvopredmetna smer: (v pripravi)

V drugostopenjski študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji se lahko vpiše, kdor je končal:

 • eno- ali dvopredmetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika
 • katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij, če je kandidat/-ka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti*, ki so bistvene za študij na drugi stopnji
 • diplomanti in diplomantke, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, če je kandidat/-ka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti*, ki so bistvene za študij na drugi stopnji.

       *te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo 14 KT do 18 KT.
 

Vpis z diferencialnimi obveznostmi: Če se kandidat/-ka na magistrski študij vpisuje po zaključenem kateremkoli prvostopenjskem programu z drugih strokovnih področij, mu/ji Oddelek glede na zaključeno izobrazbo individualno predpiše dodatne obveznosti v obsegu 14 KT do 18 KT in sicer izmed naslednjih predmetov študijskega programa prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika:

 • Osnove informacijske znanosti 6 KT
 • Sistemi za poizvedovanje 8 KT
 • Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu 8 KT
 • Osnove knjigarstva 6 KT
 • Osnove bibliotekarstva in organizacije knjižnic 10 KT
 • Organizacija knjižničnih zbirk 8 KT

Kandidat/-ka lahko obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje. Vsaka prošnja se obravnava individualno.

V skladu z 91. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60 %)
 • ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (40 %)

Če kandidat/-ka na svojem programu ni imel/-a diplomskega izpita oz. diplomske naloge, se upošteva le povprečna ocena na dodiplomskem študiju (100 %).