Raziskovalne metode

Raziskovalne metode

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja

• Načrt raziskave in pomen uporabe prave raziskovalne metode
• Primeri različnih raziskovalnih metod
o Anketiranje
o Intervju
o Ekspertna študija
o Zgodovinska raziskava
o Opazovanje
o Analiza vsebine
o Bibliometrija
o Akcijsko raziskovanje
o Primerjalno raziskovanje

Šauperl, A. (ur.). (2005). Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu. Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo COBISS.SI-ID - 222136576
Creswell, J. W. in Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). Sage. COBISS.SI-ID - 144034563
Beck S.E., Manuel K. (2008). Practical research methods for librarians and information professionals. Neal-Schuman. COBISS.SI-ID - 38149474
Connaway, L. S. in Radford, M. L. (2017). Research methods in library and information science. Libraries Unlimited. COBISS.SI-ID - 39002885 (In kasnejše izdaje)
Pickard, A. (2013). Research methods in information. Facet. COBISS.SI-ID - 3649044
Izbrani novejši članki iz literature, ki prikazujejo uporabo različnih raziskovalnih metod.