Govorilne ure

zimski semester: sreda, 11.30 - 13.30 ure;
letni semester: torek, 10.00 - 12.00 ure;

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Kabinet

414

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

prof. dr. Janica Kalin

prof. dr. Jana Kalin

Jana Kalin se je rodila 15. 7. 1965 v Ljubljani. Diplomirala je 1986 iz razrednega pouka na Pedagoški fakulteti, 1990 pa iz pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrirala je l. 1996 in doktorirala l. 2000. Zaposlena je bila kot učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli in bila mlada raziskovalka na Institutu »Jožef Stefan«. Od leta 1998 je redno zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2001 je bila prvič izvoljena v docentko, 2009 v izredno in 2014 v redno profesorico za področje didaktike in kurikularnih teorij.

 

Pedagoško delo

Na Filozofski fakulteti predava predmete iz področja didaktike: Izbrane teme iz didaktike, Didaktične strategije, Vodenje razreda, Visokošolsko didaktiko. Na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Biotehniški fakulteti predava didaktiko bodočim učiteljem. Od leta 2003 sodeluje pri programih za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za učitelje v osnovni in srednji šoli ter za predavatelje višjih strokovnih šol na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ves čas izvaja številne seminarje za učitelje na različnih nivojih izobraževanja. Številnim študentom je mentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

 

Delo v strokovnih komisijah doma in v tujini

 • 2003-2011 ter 2013-2016: članica Sveta Centra za pedagoško izobraževanje FF UL,
 • 2005 -  2011 je bila članica Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (v letih od 2005 – 2008 je bila tudi predsednica Komisije za osnovno šolo). Od 2011 je članica Komisije za osnovno šolo pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje,
 • od leta 2007 članica in od leta 2013 vodja uredništva za tisk visokošolskih in drugih učbenikov na FF UL,
 • 2005 – 2009: članica upravnega odbora mednarodnega znanstvenega združenja ISATT, ki združuje raziskovalce in predavatelje na področju izobraževanja učiteljev,
 • 2009 – 2011: vodja Področne strokovne skupine za osnovno šolo pri Nacionalni skupini za pripravo Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja,
 • 2010-2016: vodja komisije za evalvacijo sistema in programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v okviru Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pri MIZKŠ,
 • 2012-2017: skrbnica magistrskih študijskih programov pedagogike,
 • članica organizacijskega odbora mednarodne konference BCES (Bulgarian comparative education society) 2017: Current business and economics driven discourse and education: perspectives from araound the world; BCES 2016: Education provision to every one: comparing perspectives from around the world,
 • članica uredniških odborov različnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revij (npr. CEPS Journal, Teachers and teaching – Theory and Practice, Vzgoja in izobraževanje).

 

Znanstveno-raziskovalno delo

Kot raziskovalka je bila vključena v številne raziskovalne projekte. Od leta 2004 je aktivno vključena v programsko skupino »Pedagoško-andragoške raziskave« pri Znanstvenem inštitutu FF UL. V času od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 je bila in od 1. 1. 2016 dalje je vodja programske skupine »Pedagoško-andragoške raziskave: Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti«. Temeljni cilji raziskovalnega programa so osredotočeni na raziskovanje učenja in izobraževanja v skupnosti, kjer člani programske skupine raziskujejo različna področja učenja ter vzgoje in izobraževanja tako v ožjem družinskem kot lokalnem in širšem družbenem okolju.

Njeno raziskovalno delo obsega raziskovanje kakovosti učiteljevega dela in poklicnega razvoja, razredništvo in vodenje oddelka, učno individualizacijo in diferenciacijo, sodelovanje med učitelji in starši, kakovost univerzitetnega študija. Posebno pozornost posveča raziskovanju pouka, vloge učitelja in učencev in uvajanja sodobnih didaktičnih pristopov, ki zagotavljajo večjo kakovost pouka.

 

Projekti, v katerih sodeluje v zadnjih letih:

 • Od leta 2013 dalje je vključena kot zunanja sodelavka v projektu »Profesionalni razvoj učiteljev: status, osebnost in transverzalne kompetence« pod okriljem Univerze na Reki (vodja dr. Renata Čepić).
 • V času od 2011-2013 je sodelovala v bilateralnem projektu med FF v Ljubljani in Beogradu: »Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in odgovornost študentov in učiteljev« (vodja dr. Jasna Mažgon).
 • V letih od 2015 -2017 je sodelovala v bilateralnem projektu Univerze v Ljubljani in Beogradu: »Priprava študentov pedagoških ved za delo v inkluzivnem okolju« (vodja dr. Barbara Šteh).
 • Od 1. 1. 2016 vodi programsko skupino: »Pedagoško-andragoške raziskave – Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti« (2016-2020).
 • V obdobju od 2017 – 2022 sodeluje v ESS projektu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo« (vodja dr. Bogdana Borota, Univerza na Primorskem).
 • Od 1. 1. 2019 je vključena v ESS projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu« (vodja dr. Damijan Štefanc).

Raziskovalno in pedagoško je delovala na Univerzi na Reki in predavala v okviru študijskih izmenjav na Karlovi univerzi v Pragi, Krakovski univerzi, Univerzi v Ouluju na Finskem, Univerzi Veliko Turnovo v Bolgariji.

 

Dva mandata (v obdobju od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2009) je bila predstojnica oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti. Bila je članica Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Aktivno je vključena v mednarodno združenje ISATT – International Study Association for Teachers and Teaching, kjer je bila tudi članica izvršnega odbora. Je članica več uredniških odborov slovenskih in mednarodnih revij in se aktivno udeležuje mednarodnih znanstvenih posvetov.

Izbrana bibliografija

 

Izvirni znanstveni članek

GREGORČIČ MRVAR, Petra, RESMAN, Metod, KALIN, Jana, MAŽGON, Jasna. Cooperation between head teachers and professional school counsellors in Slovenian schools. Management: journal of contemporary management issues, ISSN 1331-0194, 2019, vol. 24, special issue, str. 89-106, ilustr. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=321549, doi: 10.30924/mjcmi.24.si.6. [COBISS.SI-ID 69707106].

KALIN, Jana. Vloga pedagoga pri sodelovanju z razredniki in oddelčno skupnostjo. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2019, letn. 70, št. 1, str. 70-86. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2019_vloga-pedagoga-pri-sodelovanju-z-razredniki-in-oddelcno-skupnostjo/. [COBISS.SI-ID 69528418.

KALIN, Jana, PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Elementary and secondary school students' perceptions of teachers' classroom management competencies. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 37-62, http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_37-62.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4965. [COBISS.SI-ID 65986146].

KALIN, Jana, ŠTEH, Barbara. Students' perspectives on significant and ideal learning experiences - a challenge for the professional development of university teachers. Review of European studies, ISSN 1918-7181. [Online ed.], 2015, vol. 7, no. 12, str. 21-33. http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n12p21, doi: 10.5539/res.v7n12p21. [COBISS.SI-ID 58959970].
 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

ČEPIĆ, Renata, ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana. Incentives and obstacles in the process of teachers' professional development : Elektronski vir. V: MIH?ESCU, Diana (ur.), ANDRON, Daniela (ur.). The 19th biennial conference of International study association on teachers and teaching (ISATT) : Education beyond the crisis: new skills, children's rights and teaching contexts : Proceedings. Sibiu: Lucian Blaga University. 2019, str. 129-133. [COBISS.SI-ID 69893730].
 

KALIN, Jana, ČEPIĆ, Renata, ŠTEH, Barbara. Status of teachers and the teaching profession: a study of elementary school teachers' perspectives. V: POPOV, Nikolay (ur.), et al. Current business and economics driven discourse and education: perspectives from around the world: BCES conference books, (BCES conference books, ISSN 1314-4693, Vol. 15). Sofia: Bulgarian comparative education society. 2017, str. 59-65. [COBISS.SI-ID 64504418].
 

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, ČEPIĆ, Renata. Perspectives of teachers on the reputation of their profession in society : Elektronski vir. V: MENA, Juanjo (ur.), et al. Search and research: teacher education for contemporary contexts. Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca. 2017, str. 129-137. [COBISS.SI-ID 64657506].
 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, GREGORČIČ MRVAR, Petra. The school as a learning organization in cooperation with parents and the community. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2019, str. [151]-167. [COBISS.SI-ID 70109794].
 

ČEPIĆ, Renata, KALIN, Jana, ŠTEH, Barbara. Poklicni razvoj učiteljev: kontekst, perspektive in izzivi = Teachers' professional development: Context, perspectives, and challenges. V: KALIN, Jana (ur.), ČEPIĆ, Renata (ur.). Poklicni razvoj učiteljev: ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development: status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta = Rijeka: Faculty of Teacher Education. 2019, str. 21-45, 133-158, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/150. [COBISS.SI-ID 69627746].

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, ČEPIĆ, Renata. Status učiteljev in učiteljskega poklica: pogledi od znotraj = Status of the teacher and the teaching profession: views from within. V: KALIN, Jana (ur.), ČEPIĆ, Renata (ur.). Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta = Rijeka: Faculty of Teacher Education. 2019, str. 47-66, 159-180, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/150. [COBISS.SI-ID 69685858].
 

KALIN, Jana. Conditions and characteristics of partnership between teachers and parents: from legislation to challenges of common practice in Slovenia. V: ORLAND-BARAK, Lily (ur.), CRAIG, Cheryl J. (ur.). International teacher education : promising pedagogies (Part B), (Advances in research on teaching, ISSN 1479-3687, 22). Bingley: Emerald. 2015, str. 211-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 58683234.

 

Znanstvena monografija

ŠTEH, Barbara, MURŠAK, Janko, MAŽGON, Jasna, KALIN, Jana, GREGORČIČ MRVAR, Petra. School-home-community: innevitable connections, (Erziehung in Wissenschaft und Praxis, Bd. 12). Berlin: Peter Lang, 2018. 195 str., ilustr. ISBN 978-3-631-75928-8. ISBN 978-3-631-77287-4, doi: 10.3726/b15183. [COBISS.SI-ID 68521058].

GREGORČIČ MRVAR, Petra, KALIN, Jana, MAŽGON, Jasna, MURŠAK, Janko, ŠTEH, Barbara. Skupnost in šola: vrata se odpirajo v obe smeri, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 201 str., tabele. ISBN 978-961-237-823-3. [COBISS.SI-ID 284410880].

MURŠAK, Janko, JAVRH, Petra, KALIN, Jana. Community and teacher's professional development, (Studien zur Berufs- und Professionsforschung, 23). Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-3-8300-8078-7. [COBISS.SI-ID 55917154].
 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu