Kontakt

+386 1 2411 146
borut.mikulec@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: sreda 13.40-14.40, četrtek 13.40-14.40
Letni semester: četrtek 10.10-12.10

Kabinet

419

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

izr. prof. dr. Borut Mikulec

Borut Mikulec je izredni profesor za andragogiko na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje predmete na prvi in drugi bolonjski stopnji: Primerjalna andragogika, Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih, Sociologija izobraževanja odraslih ter Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih. Njegovo raziskovanje se osredotoča na mednarodne in primerjalne raziskave v izobraževanju odraslih, vlogo transnacionalnih organizacij (EU, OECD, UNESCO) pri oblikovanju izobraževalne politike, evropsko in nacionalna ogrodja kvalifikacij, profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih, vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, nadaljevalno poklicno izobraževanje ter dejavno državljanstvo. Trenutno sodeluje v projektu »Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj « ter projektu »Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti«. Je član pomembnejših mednarodnih združenj s področja izobraževanja odraslih (ESREA, ISCAE) ter od leta 2017 glavni urednik mednarodne znanstvene revije »Andragoška spoznanja«.

Članki:

Mikulec, B. (2023). Od projektnega k sistemskemu urejanju izobraževanja odraslih. Sodobna pedagogika, let. 74, št. 4, str. 160–179. 

Mikulec, B., Ferreira, M. J. M. P., Vicente, N. (2023). Implementation of the European Agenda for Adult Learning in Portugal and Slovenia. Andragoške studije, št. 1, str. 71–96. https://doi.org/10.5937/AndStud2301071M

Milana, M. in Mikulec, B. (2023). Setting the new European agenda for adult learning 2021-2030: Political mobilisation and the influence of advocacy coalitions. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, let. 14, št. 2, str. 205-228. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.4637

Mikulec, B. in Guimarães, P. (2023). The OECD solutionism and mythologies in adult education policy: skills strategies in Portugal and Slovenia. Studies in Continuing Education, let. 45, št. 3, str. 324-343. DOI: 10.1080/0158037X.2022.2092090

Lima, L. C., Guimarães, P. in Mikulec, B. (2022). The debate on intergovernmental organisations and adult learning and education policies: intersections between the political and scientific fields. International Journal of Lifelong Education, let 41, št. 6, str. 572-596. DOI: 10.1080/02601370.2022.2110619

Mikulec, B., Singh, S., Schiller, J., Balappagari, D., & Tirmize, S. T. A. (2022).  Toward a Convergence or Divergence of Adult Learning and Education Policies? Recognition of Prior Learning in Germany and India. SISYPHUS - Journal of Education, let. 10, št. 2, pp. 37-60. DOI:10.25749/sis.25505

Košmerl, T., & Mikulec, B. (2022). Adult Education for Sustainable Development from the Perspective of Transformative Learning Theories. Sodobna pedagogika, let. 73, št. 2, pp. 164-179.

Mikulec, B., Ermenc, K. S. in Kristl, N. (2021). The Impact of Slovenian Qualifications Framework: Stakeholders’ Perspective. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, let. 9, št. 3, str. 319-330. doi: 10.23947/2334-8496-2021-9-3-319-330

Mikulec, B. (2021). The influence of international intergovernmental organisations on Slovenian adult education policies. International Journal of Lifelong Education, letn 40, št. 1, str. 37-52. https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1871674

Košmerl, T. in Mikulec, B. (2021). ‘You have to run it like a company’: The marketisation of adult learning and education in Germany and Slovenia. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, letn 12, št. 1, str. 47-63. DOI: 10.3384/rela.2000-7426.ojs3466

Guimarães, P. in Mikulec, B. (2021). The paradox of utilitarian recognition of prior learning: the cases of Portugal and Slovenia. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, letn 12, št. 1, str. 109-122.  DOI: 10.3384/rela.2000-7426.ojs1479.

Schwarz, J. in Mikulec, B. (2020). The Role of Organisations in the Professionalisation of Adult Educators in Germany and Slovenia. Andragoške studije/Andragogical Studies, letn 11, št. 2, str. 9-32. DOI: 10.5937/AndStud2002009S

MIKULEC, Borut (2020). Diskurz krize, pandemija covida-19 in izobraževanje odraslih. Sodobna pedagogika, letn. 71, št. 4, str. 112-119.

ERMENC, Klara S., MIKULEC, Borut (2020). Koncept in umestitev učnega izida v slovenski visokošolski prostor. Revija za elementarno izobraževanje, letn. 13, pos. št., str. 105-128. DOI: 10.18690/rei.13.Spec.Iss.105-128.2020

GUIMARÃES, Paula, MIKULEC, Borut (2020). Aprendizagem ao longo da vida e União Europeia: a instrumentalização da educação de adultos. Laplage em Revista. mai./ago, vol. 6, no. 2, str. 59-75. ISSN 2446-6220. DOI: 10.24115/S2446-6220202062851p.

MIKULEC, Borut (2019). Competences of adult education professionals in the European and Slovene context. Journal of adult and continuing education, vol. 25, no. 1, str. 25-44, ilustr. ISSN 1479-7194. DOI: 10.1177/1477971418805502.

MIKULEC, Borut (2018). Normative presumptions of the European Union's adult education policy. Studies in the education of adults, vol. 50, no. 2, str. 133-151, ilustr. ISSN 1478-9833. DOI: 10.1080/02660830.2018.1522942.

MIKULEC, Borut (2017). Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi. AS. Andragoška spoznanja, letn. 23, [št.] 1, str. 41-52. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.23.1.41-52.

JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, MIKULEC, Borut (2017). Vpliv evropeizacije izobraževanja na potrženje in poblagovljenje politike in prakse izobraževanja odraslih v Sloveniji. AS. Andragoška spoznanja, letn. 23, [št.] 4, str. 67-85, graf. prikazi, tabele. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.23.4.67-85.

MIKULEC, Borut (2017). On democratic adult education: navigating the dialogue between consensus and dissensus in contemporary multicultural communities. Dyskursy Młodych Andragogów: rocznik, št. 18, str. 89-101. ISSN 2084-2740.

MIKULEC, Borut (2017). Impact of the Europeanisation of education: qualifications frameworks in Europe. European educational research journal, vol. 16, no. 4, str. 455-473, ilustr. ISSN 1474-9041. DOI: 10.1177/1474904116673645.

KUMP, Sonja, MIKULEC, Borut (2017). Raziskava PIAAC kot orodje za oblikovanje na podatkih temelječe politike izobraževanja odraslih : primer analize neekonomskih dejavnikov pri oblikovanju politike aktivnega staranja. Sodobna pedagogika, letn. 68 = 134, št. 4, str. 14-33, graf. prikazi, tabele. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut, ERMENC, Klara S (2017). Slovensko ogrodje kvalifikacij : od globalnih trendov in evropskih priporočil do Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Sodobna pedagogika, letn. 68 = 134, št. 1, str. 68-83. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina (2016). Marketising Slovene adult education policies and practices using mechanisms of the Europeanisation of education. European journal for research on the education and learning of adults, vol. 7, no. 2, str. 151-170, ilustr. ISSN 2000-7426.

MIKULEC, Borut, ERMENC, Klara S (2016). Qualifications frameworks between global and European pressures and local responses. SAGE open, 10 str. ISSN 2158-2440. DOI: 10.1177/2158244016644948.

MIKULEC, Borut (2015). The possibilities of intercultural education in European society. International journal of Euro-Mediterranean studies, vol. 8, no. 1, str. 43-61, 88, 92, 94. ISSN 1855-3362.

MIKULEC, Borut (2015). Koncepti znanja, subjektivnosti in izobraževanja odraslih v evropski politiki izobraževanja odraslih = Concepts of knowledge, subjectivity and adult education in European adult education policy. Sodobna pedagogika, letn. 66 = 132, št. 4, str. 46-61, 48-63. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut (2015). Izobraževanje: čudežna tabletka sodobne družbe? : interkulturno izobraževanje slovenske družbe v evropskem multikulturnem kontekstu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, letn. 52, št. 1/2, str. 97-112, 304-305. ISSN 0040-3598.

MIKULEC, Borut (2015). Formation of adult education policy from a European perspective. Andragoške studije : časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih. br. 1, str. 9-24. ISSN 0354-5415.

MIKULEC, Borut (2014). Validation of non-formal and informal learning from a European perspective - linking validation arrangements with national qualifications frameworks. AS. Andragoška spoznanja, letn. 21, [št.] 4, str. 7-19. ISSN 1318-5160.

MIKULEC, Borut (2014). Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. AS. Andragoška spoznanja, letn. 20, [št.] 4, str. 23-38. ISSN 1318-5160.

MIKULEC, Borut (2013). Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje. AS. Andragoška spoznanja, letn. 19, [št.] 4, str. 70-79. ISSN 1318-5160.

ERMENC, Klara S., MIKULEC, Borut (2011). Slovensko ogrodje kvalifikacij med globalnim, evropskim in lokalnim. Sodobna pedagogika, letn. 62 = 128, št. 4, str. 30-50. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut (2010). Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti. Sodobna pedagogika, letn. 61 = 127, št. 2, str. 252-267. ISSN 0038-0474.

 

Monografije

MIKULEC, Borut (2019). Evropeizacija izobraževanja : izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Zbirka Nagrajene doktorske disertacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-06-0142-5, ISBN 978-961-06-0143-2.

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mikulec, B. (2024). Adult learning and education policy mobilities: following adult learning and education policy development in Slovenia. V M. Milana, P. Rasmussen in M. Bussi (ur.), Research Handbook on Adult Education Policy (str. 227-241). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803925950.00026

Mikulec, B. (2023). Teoretična in metodološka vprašanja pri merjenju in spodbujanju vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje. V J. Mirčeva (ur.), Trenutki sprememb: Izobraževanje odraslih v času epidemije covida-19 (str. 33-20). Andragoški center Slovenije.

Mikulec, B. in Kovšca, M. (2023). Professionalisation of Adult Education in Slovenia from a Multi-level Perspective. V V. Boffo in R. Egetenmeyer (ur.), Re-thinking Adult Education Research. Beyond the Pandemic (str. 175-193). Firenze University Press.

Bello Inuwa, B., Mancarella, D., Rigoni, P., Isaac Olatunji, T., Breitschwerdt, L. in Mikulec, B. (2023). Adult Education and Citizenship Education in Global Times: Policy Provisions and Programme Deliveries in Italy and Nigeria. V L. Breitschwerdt, J. Schwarz in S. Schmidt-Lauff (ur.), Comparative Research in Adult Education Global Perspectives on Participation, Sustainability and Digitalisation. Bielefeld: wbv Publikation, str. 31-49.

MIKULEC, Borut. (2023). Teoretski modeli in koncepti vseživljenjskega učenja. V: LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 11-25.

MIKULEC, Borut, ERMENC, Klara S. (2022). Kurikularno načrtovanje v visokem šolstvu med evropskimi usmeritvami in nacionalno prakso: cilji, kompetence in učni izidi. V: ŠTEFANC, Damijan (ur.), URBANČIČ, Matej (ur.). Izzivi visokošolske didaktike: inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, str. 41-65.

KOŠMERL, Tadej, MIKULEC, Borut.(2022). Ekopedagogika : izobraževalni koncept in družbeno gibanje za trajnost planeta. V: ŠKOF, Lenart (ur.), NAVERNIK, Ignac (ur.). Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki. Ljubljana: Alma Mater Europaea, Fakulteta za podiplomski humanistični študij - Institutum Studiorum Humanitatis: Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, str. 209-220.

MIKULEC, Borut, KUMP, Sonja (2021). Uvod v andragoško dediščino Sabine Jelenc Krašovec Transformativna moč učenja in izobraževanja odraslih. V: MIKULEC, Borut (ur.), KUMP, Sonja (ur.), Košmerl, Tadej (ur.). Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 33-50.

MIKULEC, Borut, et al. (2020) National qualitications frameworks as a policy instrument for lifelong learning in Ghana, Malaysia and Serbia. V: EGETENMEYER, Regina (ur.), BOFFO, Vanna (ur.), KRÖNER, Stefanie (ur.). International and comparative studies in adult and continuing education. Firenze: Firenze University Press, str. 81-99.

MIKULEC, Borut (2019). Building the European community through education and lifelong learning. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, str. 39-56.

KOŠMERL, Tadej, MIKULEC, Borut (2019). Primerjava izobraževanja odraslih v Sloveniji in Nemčiji: ljudske univerze in Volkshochschulen. V: MERMOLJA, Eva (ur.), et al. Soustvarjamo družbo znanja : [zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije]. Ljubljana: Zveza ljudskih univerz Slovenije, str. 24-33.

MIKULEC, Borut (2015). Komunikativna akcija kot pogoj skupnostnega izobraževanja in demokratizacije družbe. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community : the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti : vloga šole in skupnostnih organizacij. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, str. 47-60.

 

Predgovor, spremna beseda

Mikulec, B. in Govekar Okoliš, M. (2023). Andragogika v Evropi: Preteklost, sedanjost in prihodnje perspektive. Andragoška spoznanja, 29(2), 3–10. https://doi.org/10.4312/as/15743

MIKULEC, Borut, KUMP, Sonja, Košmerl, Tadej (2021). Uvodnik. V: MIKULEC, Borut (ur.), KUMP, Sonja (ur.), Košmerl, Tadej (ur.). Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Str. 13-15.

MIKULEC, Borut (2021). Kaj transformirati? Izobraževanje odraslih, trajnostni razvoj in okoljska gibanja : uvodnik. Andragoška spoznanja, letn. 27, [št.] 1, str. 3-21. ISSN 1318-5160.  DOI: 10.4312/as/9922.

LIČEN, Nives, MAKOVEC RADOVAN, Danijela, MIKULEC, Borut (2020). Učenje na delu: povezovanje učenja, dela in raziskovanja v času negotovosti = Workplace learning: learning, work, and research in a time of uncertainty. Andragoška spoznanja, letn. 26, [št.] 3, str. 3-13. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.26.3.3-13.

EGETENMEYER, Regina, MIKULEC, Borut (2019). International and comparative adult education : editorial = Mednarodno in primerjalno izobraževanje odraslih : uvodnik. Andragoška spoznanja, letn. 25, [št.] 1, str. 3-13. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.25.1.3-13.

ERMENC, Klara S., MIKULEC, Borut (2019). Editorial. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, str. [1]-11.

MIKULEC, Borut, KUMP, Sonja (2018). Adult education policies in the states of the territory of former Yugoslavia : between the legacy of state socialism and European and global pressures : editorial = Politike izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije : med zapuščino socializma ter evropskimi in globalnimi smernicami : uvodnik. AS. Andragoška spoznanja, letn. 24, [št.] 4, str. 3-18. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.24.4.3-18.

MIKULEC, Borut (2018). Nekateri trendi razvoja na področju izobraževanja odraslih - izobraževanje odraslih med znanostjo, politiko in prakso : uvodnik = Some trends in the development of adult education - adult education at the crossroads of science, politics and practice : editorial. AS. Andragoška spoznanja, letn. 24, [št.] 2, str. 3-18. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.24.2.3-18.

MIKULEC, Borut (2017). Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih : uvodnik = Globalisation and Evropeanisation of adult education : editorial. AS. Andragoška spoznanja, letn. 23, [št.] 4, str. 3-18. ISSN 1318-5160. hDOI: 10.4312/as.23.4.3-18.

MIKULEC, Borut, TKALEC, Vladimir (2014). Uvod. V: MIKULEC, Borut (ur.), TKALEC, Vladimir (ur.), MARENTIČ, Urška. Priložnost za nov začetek - vloga sindikatov v aktivni politiki zaposlovanja : zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata. Ljubljana: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, str. 4-6. ISBN 978-961-281-496-0.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu