Kontakt

+386 1 2411 248
Irma.PotocnikSlavic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure: četrtek, 11.00-12.30. Prosim, da se najavite po e-pošti.

Kabinet

227

Oddelek za geografijo

prof. dr. Irma Potočnik Slavič

 

Sedanja zaposlitev: redna profesorica na družbeno in regionalno geografijo; predmeti na prvi bolonjski stopnji: Geografija Slovenije, Geografija podeželja, Ekonomska geografija (fokus na agrarno geografijo); predmeti na magistrskem študiju (druga stopnja): Razvojna neskladja na podeželju, Endogeni razvoj podeželja; Izobraževanje starejših, Izobraževanje odraslih za lokalni razvoj; zaposlena na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ključna delovna področja: razvoj podeželja, regionalni razvoj, LEADER/CLLD, socialno podjetništvo, projektno vodenje, ocenjevanje projektov, strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

Organizacijske izkušnje: soorganizatorica mednarodne konference New entrants and their environments for dialogue” (Ljubljana, 2020), soorganizatorica mednarodne konference Contemporary Development of European Rural Areas” (skupaj z Univerzo iz Zadra in Univerzo iz Mostarja; Zadar, 2014); organizatorica nacionalne geografske konference Gorenjska v obdobju glokalizacije” (Bled, 2013); organizatorica znanstvene sekcije na mednarodni konferenci o turizmu na kmetiji “Agri-tourism: Critical Perspectives on Dilemmas and Opportunities” (Wageningen – Agriculture in an Urbanizing Society, 2012); organizatorica znanstvene sekcije “Rural Europe - A promised land for 65+” (AAG meeting in New York, 2012); soorganizatorica  mednarodne smart konference “Agritourism Between Embeddedness and Internationalization” (Medana, 2012); članica organizacijskega odbora mednarodne IGU (International Geographical Union) konference o podeželju (Maribor, 2009); organizatorica mednarodne geografske konference “Rural Areas at the Millennium Shift: Challenges and Problems” (Ljubljana, 2001), koordinatorica in soorganizatorica Erasmus Intenzivnega programa z različnimi tematikami: “Coastal Zone Management”, “Peripheral Upland Rural Areas Development Perspectives” (sodelujoče univerze: Aberdeen, Lizbona, Mallorca, Innsbruck, Ljubljana, Sevilla, Cluj; 1998-2004); pomočnica koordinatorja Poletne univerze v Bovcu (sodelujoče univerze: Ljubljana, Celovec/Klagenfurt, Trst/Trieste; 1998-1999); sodelovanje z občinami (Kamnik, Pivka, Hrpelje-Kozina, Žužemberk, Šentjur pri Celju, Šenčur, Koper, občine Spodnjega Podravja itd.), članica mednarodnega programskega odbora (Rural Tourism - Cavtat, 2022).

Gostujoča profesorica: University of Saarbruecken (Nemčija, 2010), University of Liege (Belgija, 2011), University of Olomouc (Češka Republika, 2013), Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina, 2014), University of Tartu (Estonija, 2015), University of Applied Sciences in Soest (Nemčija, 2018).

Uvodna govornica: “The importance of being --- : elder adult and part of rural networking” (Distance learning seminar, 2012); “Ageing society of Alps faces with the plurality of interests: some insights from Slovenia” (transnacionalna konferenca “Demochange in the Alps”; 2012).

Izkušnje pri ocenjevanju projektov: CLLD/LEADER projekti za LAS (2017-), EU Phare CBC-SPF (Slovenija-Avstrija, 2001), EU Phare CBC-SPF (Slovenija-Italija, 2001, 2004), EU Phare CBC-SPF (Slovenija-Madžarska, 2001, 2002), EU Phare ACCESS (2002), Norveški sklad (2008).

Znanstvene štipendije: DAAD Research Grant (Bayreuth-Nemčija, 2002), Canadian Embassy Grant - Faculty Enrichment Programme (Toronto-Kanada, 2006), Razvojni sklad Univerze v Ljubljani (2018).

Nagrade: Prešernova fakultetna nagrada za študentsko diplomsko delo (1995); nagrada EU Odbora regij za doktorsko disertacijo (“Endogeni razvojni potenciali podeželja”; 2009); Priznanje Občine Koper/Capodistria za izvedbo projekta o promociji podeželske kulturne dediščine (2009); Priznanje na odlično pedagoško delo, ki ga podeljuje Študentski svet Filozofske fakultete UL (2010), diploma in bronasto priznanje Zveze geografov Slovenije (2005, 2009); (skupinska nagrada) Priznanje Maksa Fabianija, ki ga podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije za vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji (2019), Priznanje Filozofske fakultete UL za pedagoško in raziskovalno delo (2021), Priznanje Kongresni ambasador Slovenije (2021).

Članstvo v strokovnih združenjih: glavna urednica znanstvene revije DELA (2016-2018), članica uredniškega odbora revije DELA (2018-); članica Znanstvenega sveta za humanistiko (2021-); članica vladne Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (2018-), članica Društva za razvoj slovenskega podeželja (2018-), članica  EIP-AGRI (Evropsko partnerstvo za inovacije; “ Agriculture and Innovation”) fokusne skupine “New entrants into Farming” (2015-2016), članica strokovne skupine (Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; 2010-2015);  članica strokovne skupine (“Sustainable rural development and innovation in the Alps”, 2009-2011); pomočnica glavnega urednika  (DELA, 2014-2016), članica uredniškega odbora (Geografski obzornik – strokovna revija;  2008-2017),  oddelčna koordinatorica za program izmenjave Erasmus (2008-2012), odgovorna urednica (Geografski obzornik – strokovna revija, 2003-2007), tajnica Zveze geografov Slovenije (en mandat), tajnica Slovenskega nacionalnega geografskega komiteja (en mandat); članica Mreže za podeželje (2010-); članica geografskega  Alumni kluba (1999-), članica mednarodnega združenja ISCAR/International Scientific Committee on Research in the Alps (2022-).

Druge veščine:  koordinacija projektov, računalniški programi Word, Excel, PowerPoint, osnovno poznavanje GIS-ov, turistično vodenje.

Potekajoči projekti:

REBOUND: Fostering Resilience in Rural Communities, Erasmus + KA projekt (Prožnost podeželskih skupnosti) (2022-2024).

FLIARA: Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas, Horizon 2020 (2023-2026).

Zaključeni raziskovalni projekti:

SocialB: Social Business Educational EcoSystem for Sustainability and Growth (Izobraževalni ekosistem za socialno podjetništvo), Erasmus+ KA2 projekt  (2020-2022).

CELSA: Analysis of the supportive environment of new entrants in farming (Podporno okolje za nove pristopnike v kmetijstvo), Bilateralni projekt: University of Ljubljana and KU Leuven (2020-2022).

Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj (Conflicts in rural areas as stimulators of solutions searching and development, CRP projekt, vodilni partner (2020-2022).

Vingatur: Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (Prospects for further development of wine and gastronomy tourism on farms), CRP projekt (2020-2022).

 

NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture/Novi pristopniki v kmetijstvo – njihovi vstopni in poslovni modeli), Horizon 2020 – CSA projekt (2018-2021).

TELI2: Transnational Education in LEADER Implementation (Erasmus+ KA projekt); objava priročnika: http://teli2.eu/teli2-learning-portal/teli2-training-handbook/ (2016-2018).

 Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2016-2018).

 Po kreativni poti do praktičnega znanja (PARK_B – Partnersko kmetovanje v Brkinih); sofinancirano s strani Sklada za razvoj kadrov in Slovenskega štipendijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in MIZŠ (2017).

 Po kreativni poti do praktičnega znanja (Inovativni turistični proizvod Velike planine); sofinancirano s strani Sklada razvoj kadrov in Slovenskega štipendijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in MIZŠ (2015).

 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij v Sloveniji (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2015-2017). Prva objava DELA, letnik 48 (2018).

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Sustainable Regional Development of Slovenia; programska skupina), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2017-2020).

 Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (ciljni raziskovalni program); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2011-2013).

 DERREG - Developing Europe´s Rural Regions in the Era of Globalization (7th EU FP; 2009-2011). Rezultati objavljeni v znanstveni monografiji (Ashgate, 2015).  

 Development Factors of Agritourism – Comparison between Walloon Region (Belgium) and Slovenia (bilateralni raziskovalni projekt; 2011-2012). Rezultati objavljeni v European Countryside (2013, vol. 5, issue 4). Projektni vodja.

 Potenciali dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in podjetništva na podeželju (ciljni raziskovalni program); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2010-2012). Rezultati objavljeni v GeograFF 19 (2016).  Projektni vodja.

 Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja (aplikativni raziskovalni projekt); sofinanciran s strani 19 občin Spodnjega Podravja in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2007-2009). Rezultati objavljeni v GeograFF 9 (2010).

 Development Potentials of Organic Farming in Czech Republic and Slovenia (bilateralni raziskovalni projekt; 2007-2008). Rezultati objavljeni v reviji DELA 34.

 Strukturni problem in razvojni izzivi slovenskega podeželja (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2002-2006). Rezultati objavljeni v GeograFF 3 (2008).

 Infrastrukturna opremljenost slovenskega podeželja (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2003).

 

Izbrane objave:

POTOČNIK SLAVIČ, Irma, CUNDER, Tomaž, ŠABEC KORBAR, Eva, BEDRAČ, Matej, ŠOSTER, Goran, POTOČNIK SLAVIČ, Irma (urednik), CUNDER, Tomaž (urednik). Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. GeograFF, 26. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 124946947].

POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The contribution of leader to the empowerment of rural areas : the case of the Brkini Region, Slovenia. European Countryside. 2022, vol. 14, no. 1, str. 1-26, graf. prikazi, zvd. ISSN 1803-8417. https://sciendo.com/article/10.2478/euco-2022-0001, DOI: 10.2478/euco-2022-0001. [COBISS.SI-ID 104981251].

GUŠTIN, Špela, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Conflicts as catalysts for change in rural areas. Journal of Rural Studies. [Print ed.]. 2020, vol. 78,  211-222. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016719308174?dgcid=coauthor, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.06.024.

POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Agriculture: the geography of a mosaic. In: ROGELJ, Boštjan (ed.), ROGELJ, Boštjan, SEIFERT BARBA, Ana. Geography of Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 167-179 [COBISS.SI-ID 71676258].

GORNIK, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. (Non-) engagement of Slovenian herbal enterprises in the Balkan herb market : herbs as a template for locally oriented business models in rural areas. Geographical review. 2019, no. 41, 9-33. http://geografskipregled.geodrustvo.ba/pregledi

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Building a tourism palace: agritourism in metropolitan areas as another stone in the mosaic? : the case of Slovenia. V: SZNAJDER, Michał (ur.). Metropolitan commuter belt tourism. London; New York: Routledge, 2017, 116-125.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Fragmented agrarian space: building blocks and modernisation trajectories : the case of Slovenia. Quaestiones Geographicae, ISSN 0137-477X, 2017, 36, 2, str. 37-48. https://www.degruyter.com/view/j/quageo.2017.36.issue-2/quageo-2017-0013/quageo-2017-0013.xml?format=INT, doi: 10.1515/quageo-2017-0013.

 LAMPIČ, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Prožne kmetije kot gibalo trajnostnega razvoja slovenskega podeželja (Resilient Farms as Drivers of Sustainable Development of Slovenian Rural Areas) . V: LAMPIČ, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Jernej (ur.). Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije, (E-GeograFF, 9). 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017, str. 30-48, http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-geograff_9.pdf.

 KUMER, Peter, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Heterogeneous small-scale forest ownership : complexity of management and conflicts of interest = La gestion de la petite propriété forestière en Slovénie : complexité et conflits d'intérêts. BELGEO. 2016, 4. ISSN 2294-9135. https://belgeo.revues.org/19354, DOI: 10.4000/belgeo.19354. [COBISS.SI-ID 41979181], [SNIP, Scopus]

 LOGAR, Erik, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. (Ne)vidne spremembe podeželskih skupnosti: primeri z Gorenjske in Sauerlanda ((In)visible Changes of Rural Communities: Examples from Gorenjska region (Slovenia) and Sauerland (Germany)). Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2016, 88, [št.] 2, str. 31-50, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/4915, doi: 10.3986/GV88202.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma, et al. New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship: final report. [Brussels: Eip-Agri], 2016. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf.

 GUŠTIN, Špela, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju (Identification and Spatial Distribution of Conflicts in Rural Areas). Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2015, 87, [št.] 1, str. 81-101, ilustr., zvd. http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/3551, doi: 10.3986/ GV87105.

 LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Transformation of rural Slovenia : the Pomurje region in search of new development paths. In: MCDONAGH, John (Ed.), NIENABER, Birte (Ed.), WOODS, Michael Ed.). Globalization and Europe?s rural regions, (Perspectives on rural policy and planning). Farnham; Burlington: Ashgate, cop. 2015, 125-142, ilustr.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Geografija neenakosti: primer starejših na podeželju (Geography of Inequalities: The Case of Rural Elderly). V: RESNIK PLANINC, Tatjana (ur.), ILC KLUN, Mojca (ur.). Novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami: program in izvlečki. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 21.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Farm tourism in Slovenia: mosaic structure and future prospects. Journal of rural and community development, 2014, vol. 9, no. 3, 280-294, ilustr. http://www.jrcd.ca/viewarticle.php?id=859&layout=abstract.

 NATEK, Karel, OGRIN, Darko, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Atlas of Slovenia for elementary and secondary schools (Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole).  1st ed. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 atlas (128 p.).

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma, SCHMITZ, Serge. Farm tourism across Europe. European Countryside, 2013, vol. 5, issue 4, 265-274. http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/euco-2013-0017/euco-2013-0017.xml?format=INT, doi: 10.2478/euco-2013-0017.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The significance of the rural web for rural tourism development: the case of Goriška Brda region, Slovenia. Bulletin - Société géographique de Liège, 2012, vol. 58, 73-82, ilustr.

POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The relevance of linking favourable business environments with embeddedness SMEs in rural areas of the Goriška region, Slovenia. European Countryside, 2011, vol. 3, no. 3, 183-197. http://versita.metapress.com/content/f3k77k7120l53614/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10091-012-0003-x.

POTOČNIK SLAVIČ, Irma (author, photographer). Endogeneous Development Potentials of Slovene Rural Areas (Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja), (GeograFF, 7). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 131 p., ilustr.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Vključevanje kmetov v oskrbne verige: primer dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah (Farmers´ Integration Into provision Networks: The Case of Supplementary Activities on Farms in Slovenia). Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2010, 34, str. 5-22. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.34.1.5-22/1489, doi: 10.4312/dela.34.1.5-22.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Slovenian rural areas and social capital. Dela, 2009, 31, 21-36, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.31.2.21-36/1450, doi: 10.4312/dela.31.2.21-36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju