Uvod v študij slavistike

Uvod v študij slavistike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

1. Zgodovinsko jezikoslovje: jezikovno spreminjanje: glasovna sprememba, analogija (izravnava, sorazmerje štirih členov), jeziki v stiku; nastajanje idiomov (kronolekti, geolekti, sociolekti); jezikovna raznolikost in jezikovna sorodnost; primerjalno jezikoslovje in rekonstrukcija jezika prednika (primerjalna metoda, metoda rekonstrukcije); jezikoslovne klasifikacije idiomov (genealoška, tipološka, sociolingvistična).
2. Praindoevropščina in indoevropska pradomovina, razselitev Indoevropejcev, delitev satem vs. kentum, indoevropske jezikovne veje, indoevropski jeziki, prabaltoslovanščina, praslovanščina in slovanska pradomovina, razselitev Slovanov.
3. Pregled praslovanskega jezikovnega sistema (slovnice in slovarja) po jezikovnih ravninah oz. jezikoslovnih disciplinah s posebnim ozirom na stanje v sodobnih slovanskih jezikih: glasoslovje (fonetika in fonologija), oblikoslovje (fleksijska morfologija), besedotvorje (derivacijska morfologija), skladnja (sintaksa) besedoslovje (leksikologija).
4. Praslovanščina in njeni stični jeziki po razselitvi Slovanov; Slavia continua in Slavia submersa; slovanski jeziki (genealoška in socilingvistična delitev, balkanska jezikovna zveza); stara cerkvena slovanščina kot prvi slovanski knjižni jezik; Brižinski spomeniki; slovanske kulture (Slavia Orthodoxa in Slavia Romana).

1. Šekli, Matej: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.
2. Šekli, Matej: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, 2018.
3. Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, 2014.
4. Nahtigal, Rajko: Slovanski jeziki. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1952.
5. Comrie, Bernard, Corbett, Greville G. (ur.): The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 2002 (1993).
6. Bezlaj, France: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1976–2007.
7. Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.
Priporočljiva literatura:
1. Hock, Hans Henrich: Principles of historical linguistics. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2021.
2. Fritz, Matthias, Meier-Brügger, Michael: Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2021.
3. Mallory, James Patrick: In Search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth. London: Thames and Hudson, 2005.
4. Gimbutas, Marija: The Slavs. London: Thames and Hudson, 1971.