Uvod v pedagoško metodologijo

Uvod v pedagoško metodologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Kristl Nina, prof. dr. Mažgon Jasna

- Eksperimentalno raziskovanje.
- Statistično načrtovanje eksperimentov v pedagogiki.
- Smisel in postopki analize razpršenosti podatkov.
- Modeli pedagoškega eksperimenta.
Eksperiment z dvema primerjalnima skupinama.
- Zahtevnejši eksperimentalni modeli.
- Enofaktorski in večfaktorski modeli.
- Analiza variance in analiza kovariance v okviru eksperimentalnih modelov.
- Uporaba programa SPSS (priprava podatkov za obdelavo, odpiranje in uvoz podatkov, obdelava podatkov, urejanje podatkov med obdelavo, rezultati obdelave).

- Sagadin, J. (1977). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. II. del. Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 1-40 in 66-104, 181-183. ID=6113537
- Kožuh, B. in Vogrinc, J. (2009). Obdelava podatkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 1-129.ID=243885056
- Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. izd.). Zagreb: Educa, str. 1-156.ID=565372

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.