Stara grščina I/1

Stara grščina I/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Funkcije sklonov, števil; sklanjatev; določni člen in njegova raba; O-deklinacija: samostalniki in pridevniki ter njihove izjeme; prislovi; enklitike; A-deklinacija: samostalniki in pridevniki ter njihove izjeme; glagola ??µ? in ??µ? tematna konjugacija; deponentniki; prezent; imperfekt; aktiv, medij, pasiv; izražanje agensa; konstrukciji AcI in NcI; 3. deklinacija: osnove na labial, gutural, dental, nazal, likvido; 3. deklinacija: sigmatne osnove; 3. deklinacija: posebnosti in izjeme pri samostalnikih in pridevnikih; predlogi; skrčeni glagoli; glagoli na -??; pridevniki, stopnjevanje pridevnikov in njihove posebnosti.