Sodobna slovenska dramatika

Sodobna slovenska dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Predmet podaja zgoščen pregled razvoja slovenske dramatike v drugi polovici 20. stoletja. Povojno slovensko dramatiko uvede z dramami, ki variirajo poetike predvojnega in vojnega časa (M. Mihelič, V. Zupan ...). Prikaže značilnosti drame absurda in poetične drame ter ugotovitve preverja pri konkretnih avtorjih in dramskih besedilih (J. Javoršek, P. Božič; D. Smole, G. Strniša, V. Taufer, I. Svetina). Opozori tudi na drame s poudarjenimi ludističnimi elementi (Jovanović, Jesih). Ob tem spremlja družbeno angažiranost dramatike, njene politične, moralne in socialne ideje (D. Smole, P. Kozak, D. Jančar, R. Šeligo, D. Jovanović, T. Partljič ...). Prikaže značilnosti drame v postmodernizmu (Jovanović, Svetina). V izbirnem seminarju se posebej natančno posveča najmlajšim dramskim besedilom, nastalim po letu 1990, in spremlja sprotno produkcijo (M. Zupančič, D. Potočnjak, E. Flisar, V. Möderndorfer ...).

- Jože Koruza: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti. Ljubljana: Mihelač, 1997. 178–212. COBISS.SI-ID 65109504
- Denis Poniž: Dramatika. Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS, 2001. 203–348. COBISS.SI-ID 110279168
- Silvija Borovnik: Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2005. COBISS.SI-ID 221718272
- Lado Kralj: Sodobna slovenska dramatika (1945–2000). SR 53/2 (2005). 101–117. COBISS.SI-ID 761092
- Mateja Pezdirc Bartol: Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom. JiS 49/5 (2004). 13–21. COBISS.SI-ID 746756
- Mateja Pezdirc Bartol: Moderno v dramatiki Matjaža Zupančiča. Moderno v slovenskem jeziku, literaturi, kulturi: zbornik predavanj. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 107–115. COBISS.SI-ID 214342400
- Mateja Pezdirc Bartol: Videz in resnica (malo)meščanstva v najnovejši slovenski komediji. Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006, str. 207–212. COBISS.SI-ID 227284480
- Mateja Pezdirc Bartol: Raznovrstnost poetik slovenskih dramatičark v zadnjem desetletju. Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja: Jeruzalem, 13.–14. junij 2008. Ur. Miran Hladnik. - Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 193–201. COBISS.SI-ID 38496610

* Seznam dramskih besedil za samostojno branje bo podan na predavanjih.