Slovnični seminar

Slovnični seminar

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Pri predmetu se študenti in študentke seznanijo z osnovami metodologije jezikoslovnega raziskovanja (pridobivanje jezikovnih podatkov, različna jezikovna orodja, kvantitativna in kvalitativna analiza podatkov, interpretacija rezultatov).
Pri predmetu se obravnavajo izbrane vsebine angleške slovnice z vidika različnih sodobnih jezikoslovnih pristopov. Področja analize vključujejo, na primer, samostalniško besedno zvezo (npr. raba členov, besedotvorni procesi, saški rodilnik), glagolsko besedno zvezo (npr. glagolski vid, deleksikalni glagoli itd.), pridevniško, prislovno in predložno besedno zvezo, rabo ločil, skladenjsko analizo povedi, udeleženske vloge, logične operatorje, členitev po aktualnosti, jezikovne variante angleščine, ustaljene besedne zveze, korpusno analizo itd.
Seminarsko delo omogoča študentom razvijanje kompetenc s področja jezikoslovne metodologije in jezikoslovnega opisa.

Metodologija
Brezina, Vaclav. 2018. Statistics in Corpus Linguistics. A Practical Guide. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 68433762
Gómez, Pascual Cantos. 2013. Statistical Methods in Language and Linguistic Research. Sheffield; Bristol, CT: Equinox Publishing Ltd. COBISS.SI-ID - 26504231
Rasinger, Sebastian M. 2013. Quantitative Research in Linguistics. An Introduction. Bloomsbury

Glede na temo seminarja študent/študentka samostojno predela izbrana poglavja iz referenčnih slovnic. Navedena so le najbolj citirana dela.
Biber, Douglas. (2007) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman. Izbrana poglavja (3, 9, 11, 12). COBISS.SI-ID – 35795042
Bloor, Thomas and Meriel Bloor. (1995) The Functional Analysis of English. London: Arnold. COBISS.SI-ID - 2269026
Downing, Angela and Philip Locke. (1995) A University Course in English Grammar. New York: Phoenix. COBISS.SI-ID – 7721058
Greenbaum, Sidney. (1996) The Oxford English Grammar. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 1707106
Halliday, M.A.K. (2004) An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. London: Arnold. COBISS.SI-ID – 28905826
Huddleston, R. & Geoffrey K. Pullum. (2010) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID – 44999778
Martin, J.R., Christian M.I.M. Matthiessen, and Clare Painter. (1997) Working with Functional Grammar. London: Arnold. COBISS.SI-ID - 2806626
Quirk, R. et al. (2008) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. COBISS.SI-ID – 3017416
Sinclair, John et al. (1990) Collins Cobuild English Grammar. London: Collins. COBISS.SI-ID - 7218786
Swan, Michael. (2016) Practical English Usage. 4th ed. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 64669794