Slovensko-francosko prevajanje IV

Slovensko-francosko prevajanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Pri seminarju Slovensko-francosko prevajanje se študentje prvic seznanijo s prevajanjem iz slovenšcine v francošcino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v francošcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k spodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja. Prakticno delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize, pri cemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Slo Slovarji:
Ob Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3.Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/)
4. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
5. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporocljivi:
Priporocljivi so tudi razlicni specializirani slovarji in drugi pripomocki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, razlicne enciklopedije, terminološki slovarji in drugi dvojezicni slovarji./
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.