Slovenska književnost

Slovenska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, izr. prof. dr. Pavlič Darja, prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Predmet daje zgoščen pregled slovenske književnosti: srednji vek (Brižinski spomeniki, cerkvene pesmi in molitve), protestantizem, katoliška reformacija (cerkvene pesmi, pridige), razvoj posvetne pesmi pred Pisanicami, Pisanice, Vodnik in vrh s Prešernom, pesniki in pisatelji med romantiko in realizmom (od Jarnika do Tavčarja, s poudarkom na razvoju slovenskega romana), slovenska moderna (s poudarkom na razvoju slovenske dramatike). Sledi sintetičen pregled vseh treh literarnih nadzvrsti v obdobju med vojnama in njihov razvoj v drugi polovici 20. stoletja. Ob tem bodo podane osnovne informacije o kulturi, politiki, družbi, narodnem vprašanju; o vlogi šolstva, tiska in periodike; o estetskih usmeritvah in literarnih programih. Analiza in interpretacija posameznih del sega od oblikovne in slogovne analize do sociološke, etične, filozofske interpretacije ter idejnih in tematskih značilnosti.

- Ivan Grafenauer, Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje 1973. 314 str.
- Alfonz Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja 1–2. Ljubljana 1979. 423 in 477 str.
- Matjaž Kmecl: Od pridige do kriminalke. Ljubljana 1975. 148 str.
- Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str.
- Boris Paternu: Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana 1989. 237 str.
- Anton Slodnjak, Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici brižinskih spomenikov. Ljubljana 1968. 586 str.
- Več avtorjev, Slovenska književnost 1–3. Ljubljana 1998–2001. 399, 339 in 619 str.
- Alojzija Zupan Sosič: Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana 2003. 222 str.

Seznam leposlovnih del bo objavljen na fakultetnih spletnih straneh, izročen bo tudi na predavanjih.