Regionalno planiranje

Regionalno planiranje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Kušar Simon

• oblike planiranja,
• regionalno planiranje – pojem in razvoj;
• planerska teorija,
• metode in tehnike v regionalnem planiranju,
• regija v regionalnem planiranju in regionalizacija,
• regionalna analiza,
• regionalni razvoj, teorije o regionalnem razvoju,
• vsebina regionalnih strategij in regionalnih planov ter regionalnih razvojnih programov,
• regionalna politika v Sloveniji in Evropski uniji,
• sistem (regionalnega) prostorskega planiranja v Sloveniji.

• Evropske prostorsko razvojne perspektive. 2000. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad R Slovenije za prostorsko planiranje, 82 str.
• Glasson, J., 1978. An Introduction to Regional Planning. London, Hutchinson, 337 str.
• Hall, P., 1992. Urban and Regional Planning. London, New York, Routledge, 237 str.
• Kušar, S., Bobovnik, N., 2019. Razvojna problematika obmejnih problemskih območij. V: Nared, J., Polajnar Horvat, K., Razpotnik Visković, N. (ur.). Demografske spremembe in regionalni razvoj. Ljubljana, Založba ZRC, str. 13–25 (Regionalni razvoj, 7).
• Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A., 2019: Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji. Georitem 29. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Založba ZRC, 89 str.
• Vrišer, I., 1978. Regionalno planiranje. Ljubljana, Mladinska knjiga, 356 str. (izbrana poglavja)
• Aktualna zakonodaja s področja regionalne politike in prostorskega planiranja.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici / Other current literature available in the e-classroom.