Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Udovič Boštjan, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike.
- Bralno razumevanje: avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti.
- Slušno razumevanje: Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti.
- Tvorjenje francoskih besedil iz različnih tematskih sklopov. Obvladovanje različnih registrov. Stilistične posebnosti jezika.
- Elektronski korpus kot uporabna zbirka besedil za jezikovno delo.

Amossy R., L’Argumentation dans le discours. Paris : Nathan Université 2000
Ballabriga, M. (éd.), Analyse des discours : types et genres : communication et interprétation. Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2002
Bally C., Traité de stylistique française. Geneve, Librairie de l'université, 1970
Bellenger L., L'expression orale. Que sais-je ?, Paris : PUF, 1979
Calas F., Cohérence et discours. Paris : PU Paris-Sorbonne, 2006
Maingueneau D., Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Paris, Hachette, 1976
Moirand S., Situations d'écrit, Paris : CLÉ International, 1979
Molinié G., Eléments de stylistique française. Paris, PUF, 1986