Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v obravnavanih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil.

Amossy R., L’Argumentation dans le discours. Paris : Nathan Université 2000
Ballabriga, M. (éd.), Analyse des discours : types et genres : communication et interprétation. Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2002
Bally C., Traité de stylistique française. Geneve, Librairie de l'université, 1970
Bellenger L., L'expression orale. Que sais-je ?, Paris : PUF, 1979
Calas F., Cohérence et discours. Paris : PU Paris-Sorbonne, 2006
Maingueneau D., Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Paris, Hachette, 1976
Moirand S., Situations d'écrit, Paris : CLÉ International, 1979
Molinié G., Eléments de stylistique française. Paris, PUF, 1986