Nemška književnost - obdobja in tradicije V

Nemška književnost - obdobja in tradicije V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Winkler Bernhard, prof. dr. Virant Špela

Obdobja in tradicije V in VI sta komplementarna dela, ki nudita vpogled v literarno ustvarjanje 20. stoletja. Prvi del je osredinjen na obdobje od 1900 do 1945, ustreznih izmov ter značilnih, poetološko zanimivih del in specifike ustvarjalnosti v nemškem prostoru (npr. pomena jezikovnega dvoma). Poudarjanje sodobne perspektive kljub razvijanju zmožnosti kontekstualizacije narekuje razumevanje in prenosljivost temeljnih paradigem: zato so v ospredju osnovni modernizmi in modernistični postopki, nove konceptualizacije umetnosti, posebno v avantgardističnih gibanjih, njihova konstrukcija in interpretacija realnosti v umetniških postopkih.
Vaje so namenjene delu s konkretnimi besedili ob temah predavanja in razvijanju zmožnosti diferenciacije, argumentiranja, razpoznavanja, transferja, vrednotenja in uporabi literarnozgodovinskega orodja. Cilj je urjenje zmožnosti natančnega branja in kontekstualiziranja literarnih pojavov. Kot pomoč, za samoregulacijo in refleksijo služi literarna mapa.

Primarna literatura:
objavljena sproti glede na najavljene teme.

Sekundarna literatura:
• Wolfgang Beutin et al (2001): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart/Weimar: Metzler. Str. 342-471. COBISS.SI-ID – 12337209
• Manfred Brauneck: Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Reformmodelle. Reinbeck: Rowohlt 2009 (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID – 45599330
• Ralf Schnell (2013): Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des zweiten Weltkriegs V: Holznagel et al.: Geschichte der deutschen Lyrik. Stuttgart: Reclam, str. 471-480. COBISS.SI-ID – 57904738
• Interpretationen (1993). Romane des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam, 320 str. (izbrani romani). COBISS.SI-ID – 106338 Bd. 1 in 2
• Interpretationen (1996). Erzählungen des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam, 299 str. COBISS.SI-ID – 2876002 2 zv. (izbrane kratke zgodbe) ali monografske študije in razprave po izbranih poudarkih.