Nemščina za prevajalce I

Nemščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Predmet je sestavljen iz treh sklopov:
a) Nemška slovnica 1
b) Nemška fonetika za prevajalce in tolmace
c) Nemški jezik in prevajanje 1

a) Nemška slovnica 1:
Ponovitev in poglobitev slovnicnih struktur, ki jih študenti že poznajo (npr. sklanjatev in stopnjevanje pridevnika in samostalnika, zaimki, (ne)locljivi in nepravilni glagoli ...) ter predstavitev nekaterih novih slovnicnih poglavij.
Opozoriti študente na posebnosti dolocenih nemških struktur , pri tem pa še posebej izpostaviti razlike med obema jezikoma. Sposobnost razumevanja in primerjanja nemških in slovenskih slovnicnih struktur. Razvijati sposobnost pravilne rabe slovnicnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v nemškem jeziku, kot tudi pri prevajanju v slovenšcino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjati na slovnicne prvine v maternem jeziku in še posebej izpostaviti razlike med obema jezikoma.

b) Nemška fonetika za prevajalce in tolmace:
Seznaniti študente s segmentalnimi in prozodicnimi pojavi nemške knjižne izreke; opozoriti na znacilne napake govorcev nemšcine s slovenšcino kot maternim jezikom (foneticne interference). Odpraviti obstojece napake v izgovarjavi. Poseben poudarek je na foneticnih in retoricnih prvinah, ki so pomembne pri tolmacenju slovenskih besedil v nemšcino.

c) Nemški jezik in prevajanje 1:
Utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika. Razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih in slišanih besedilih. Širjenje in produktivno uporabljanje nemškega besednega zaklada. Poleg tega bodo pri jezikovnih vajah študenti utrjevali tudi nekaj struktur, omenjenih pri predavanjih iz slovnice (glej Nemška slovnica 1).
Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v nemšcini in slovenšcini, ter pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku ter prevajanje.

- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID - 257458944

- Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch. COBISS.SI-ID – 40872546
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt. COBISS.SI-ID - 16307810
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin et al.: Langenscheidt. COBISS.SI-ID - 11843938
- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977
- Frey, Evelyn (1995): Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch. Max Hueber Verlag. COBISS.SI-ID - 31619682
- Stock, Eberhard/Hirschfeld, Ursula (1996): Phonothek. DaF. Arbeitsbuch. Langenscheidt. COBISS.SI-ID – 33397346 2001, cop. 1996 3. Aufl.
- Stock, Eberhard/Hirschfeld, Ursula (1996): Phonothek. DaF. Lehrerhandreichungen. Phonetische und didatktische Einführung. Langenscheidt. COBISS.SI-ID – 15140962 2. Aufl. 1999, cop. 1996
- Vremšak – Richter, Vanda (2011): Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler, Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 255358720
- Izročki, ki jih pripravi učitelj, s poudarkom na urjenju kompetenc za namene tolmačenja in prevajanja.
- Nemške jezikovne vaje: materiali, ki jih pripravi učitelj.