Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, doc. dr. Urbančič Matej, prof. dr. Ličen Nives

Dejavniki, ki vplivajo na proces nacrtovanja.
Razvoj konceptov in modelov nacrtovanja izobraževalnih programov za odrasle.
Razlicni modeli nacrtovanja (analiticni, deskriptivni, preskriptivni) in razlicne strategije pri nacrtovanju programov.
Andragoški ciklus kot model nacrtovanja.
Interaktivni model nacrtovanja.
Metode ugotavljanja, zbiranja in ocenjevanja izobraževalnih potreb.
Kakovost in evalvacija programov.
Stopnje nacrtovanja in nacela pri nacrtovanju.
Elementi nacrta (vsebinski, didakticni, financni, evalvacijski, casovni).
Nacrtovanje v razlicnih okoljih in za razlicne ciljne skupine.
Nacrtovanje in koncept mreže ucenja.
Nacrtovanje pri samostojnem izobraževanju.

McGoldrick, B., Tobey, D. (2016). Needs Assessment. Alexandria: ASTD.
Kirkpatrick, J., Kayser Kirkpatrick, W. (2016). Kirkpatrick's Four levels of Training Evaluation. Alexandria (VA): American Society for Training & Development.
Licen, N. (2016). Nacrtovanje programov: ad analize potreb do evalvacije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Možina, T. (2010). Kakovost kot (z)možnost. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Wang, C.X. (ur.) (2009). Curriculum Development for Adult Learners in the Global Community. Vol 1, 2. Malabar: Krieger Publishing Company

Relevantni clanki iz domace in tuje literature, dostopni v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles accesible in libraries and on the web.