Zemljevid

Oddelek za slovenistiko

Mednarodno sodelovanje na oddelku za slovenistiko

Mednarodno sodelovanje na Oddelku za slovenistiko

Oddelek za slovenistiko je preko različnih programov profesorskih in študentskih izmenjav vpet v mednarodno delovanje fakultete. S programi Centra za slovenščino skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika in razvija infrastrukturo za poučevanje in preverjanje znanja na tem področju. Slovenščina je tako prisotna na več kot šestdesetih univerzitetnih ustanovah po svetu. Pod mednarodno delovanje Oddelka sodi tudi izvedba programa Leto plus.

Erasmus+ je program v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme), ki omogoča študijsko izmenjavo v tujini. Na Filozofski fakulteti program koordinira Mednarodna pisarna, na Oddelku za slovenistiko pa je koordinatorka programa izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina (natasa.pirihsvetina@ff.uni-lj.si). Nanjo se lahko študenti obrnete za podrobnejše informacije, pomagala bo pri izbiri tuje fakultete in pri sestavi študijskega sporazuma.

Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, tam opravijo del rednih študijskih obveznosti. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent v tujini med izmenjavo opraviti in ki morajo biti po povratku priznane, je 20 KT za semestrsko izmenjavo. Študenti odhajajo na izmenjavo v tujino na tiste ustanove, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Oddelek za slovenistiko ima trenutno podpisane sporazume s 26 fakultetami v 14 različnih državah (Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Litva, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška). Skupno podpisanih sporazumov je za 62 izmenjav. Na večini fakultet s sklenjenimi sporazumi se izvaja tudi lektorat ali študij slovenščine, zato lahko študent, ki odhaja na izmenjavo, del študijskih obveznosti ali študijsko prakso opravi v povezavi z lektoratom oz. študijem slovenščine kot tujega jezika.

Študent, ki odhaja na študij v tujino, kjer bo poslušal predmete in opravljal izpitne in druge obveznosti svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino izpolniti obrazec Študijski sporazum FF, ki zagotavlja priznavanje študijskih obveznosti po vrnitvi.

POZOR Pred sestavo študijskega sporazuma je nujno pridobiti soglasja vseh učiteljev na Oddelku, katerih predmeti se bodo vpisali v študijski sporazum. Na Oddelku za slovenistiko NE zadošča le podpis oddelčne koordinatorke, saj je obvezna odobritev izbranih predmetov tudi s strani učiteljev, katerih predmeti naj bi bili nadomeščeni s predmeti, opravljenimi v tujini.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik celovito skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko tudi mednarodno promovira.

Ustanovljen je bil leta 1992, njegov najstarejši program Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pa deluje že od leta 1965. Center organizacijsko sestavlja osem programov: Slovenščina na tujih univerzah, Tečaji slovenščine, Slovenščina za otroke in mladostnike, Izpitni center, Izobraževanje za učitelje, Založništvo, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter Simpozij Obdobja.

Na Centru

  • raziskujemo in razvijamo področje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
  • poučujemo slovenščino kot drugi in tuji jezik v Sloveniji ter tujini;
  • preverjamo in potrjujemo znanje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
  • izdajamo znanstvena in strokovna dela, učbenike in priročnike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
  • izobražujemo učitelje in ocenjevalce na izpitih znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika;
  • organiziramo znanstvena in strokovna srečanja ter druge izobraževalne in kulturne prireditve v Sloveniji in po svetu;
  • svetujemo pristojnim institucijam v zvezi s področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika;
  • vodimo in izvajamo domače in mednarodne projekte.

Več na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Redno vpisani študenti UL, ki so tuji državljani in slovenščina ni njihov prvi jezik, se lahko v prvem letu svojega študija na univerzi udeležijo brezplačnega učenja slovenščine v okviru Leta plus . Obiskovanje predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 in 2  omogoča pridobivanje funkcionalnega znanja slovenščine za potrebe študija in bivanja v slovensko govorečem okolju.

Več na spletni strani Leta plus.

Sodelavke in sodelavci oddelka