Zgodovina latinskega jezika

Zgodovina latinskega jezika

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predavanja se izvajajo v dveletnem ciklu za dva letnika skupaj in so zasnovana kot pregled zgodovinskega ustroja latinskega jezika, urejen po ravninah:

1) Zgodovina jezika:
– Latinščina in indoevropski jeziki
– Razdelitev latinščine po časovnih razdobjih
– Latinska pisava
– Latinščina in romanski jeziki
2) Glasoslovje:
– Praindoevropski glasovni sestav
– Spremembe podedovanih glasov v latinščini
– Samoglasniška dolžina
– Naglas in z njim povezane spremembe
– Soglasniške spremembe (posamezni glasovi, skupine)
3) Oblikoslovje:
– Oblikotvorne prvine v indoevropskih jezikih
– Imensko oblikoslovje
– Zaimki
– Glagol
4) Skladnja: izbrane teme, katerih cilj je spoznavanje ustroja skladenjske ravnine latinskega jezika z vidika različnih teoretskih pristopov; primeri obravnavanih tem:
– Skladnja latinskega samostalnika
– Skladnja latinskih neosebnih glagolskih oblik