Stara cerkvena slovanščina

Stara cerkvena slovanščina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Zgodovinski uvod: Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Nastanek stare cerkvene slovanščine in prvih slovanskih črkopisov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki.
Grafija: Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Veščina pisanja in branja. Osnovne pravopisne zakonitosti.
Fonetika: Osnovna vedenja o glasovnem sistemu stare cerkvene slovanščine. Vokalni in konzonantni sistem stare cerkvene slovanščine. Fonetični pojavi v praslovanščini in stari cerkveni slovanščini. Morfologija: Pregibne besedne vrste. Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Glagolski sistem stare cerkvene slovanščine.

Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2014. COBISS.SI-ID - 274443008
Slovnice:
Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1970. COBISS.SI-ID 21537792
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. COBISS.SI-ID 2068809
Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1989. COBISS.SI-ID – 64956160 (1978)