Šolsko svetovalno delo

Šolsko svetovalno delo

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra, doc. dr. Šarić Marjeta

1. Svetovalno delo in šola
- Značilnosti šolskega svetovalnega dela; načela šolskega svetovalnega dela, položaj šolskih svetovalnih delavcev;
- karakteristike: šolsko in osebno svetovanje
- organizacijsko operativne rešitve

2. Teorije svetovanja
- Značilnosti nekaterih teorij svetovanje: psihodinamska, behavioristična, Rogersova, gestalt, transakcijska, realitetna
- Analiza Rogersove teorije svetovanja:
- Poglobljena analiza položaja svetovalca in svetovanca po humanističnih teorijah svetovanja
- Analiza vodenje svetovalnega razgovora (direktivnost in nedirektivnost)

3. Svetovalno delo z učenci
- Razvojno svetovanje (cilji in naloge), posebnosti razvojnega svetovanja v predšolskem in šolskem obdobju, v vrtcu, osnovni in srednji šoli.
- Načela in pogoji svetovalnega dela šolskega pedagoga z učenci. Definicija in značilnosti šolskega svetovalnega dela učencem; Študij okoliščin in učencev kot osnova preventivnega in razvojnega svetovalnega dela.
- Individualno in skupinsko svetovalno delo z učenci; svetovalno delo z oddelčnimi skupnostmi učencev integracija/inkluzija učencev s posebnimi potrebami, kulturno,socialno, jezikovno drugačnimi. Študij in sleditev dela posameznih učencev, skupin ali cele populacije.

4. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji
- Objektivni in subjektivni pogoji svetovalnega dela šolskega pedagoga z učitelji.
- Vloga pedagoga pri uvajanju inovacij v pouk

5. Svetovalno in posvetovalno delo z vodstvom šole
- Načela strokovno korektnega sodelovanja in odnosov med šolskim pedagogom in ravnateljem pri koncipiranju in usmerjanju pedagoškega režima dela na šoli.

6. Svetovalno in posvetovalno delo s starši
- oblike sodelovanja šole z domom oziroma učiteljev s starši;
- sodelovanje s starši rizičnih skupin otrok;
- motivacija staršev za sodelovanje; individualne in skupinske oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, skupine staršev rizičnih otrok) in svetovalnega dela.

7. Tehnika načrtovanja in evalvacije dela šolskega pedagoga;
- Dolgoročno in letno načrtovanje dela

8. Etična načela svetovalnega dela

- Bezić, T., Rupar, B., Škarič, J. (2003). Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela svetovalne službe. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M., Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
- Mrvar, P. (2004). Interkulturno svetovanje in interkulturne svetovalne kompetence. Sodobna pedagogika, letn. 55, št. 3, str. 146-167.
- Programske smernice (1999). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Resman, M., Bečaj, J., Bezić T., Čačinovič Vogrinčič, G., Musek, J. (1999). Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Resman, M. (2003): Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika, letn. 54, št. 1, str. 60-79.
- Resman, M. (2004). Ravnatelj, vodenje in šolski svetovalni delavec. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2, str. 7-22.
- Aktualna šolska zakonodaja

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the internet.