Sociologija religije

Sociologija religije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Jezik, kultura in religija: individualno in kulturno/družbeno v religiji; sveto, mit in ritual, magija, mistika;teizem in ateizem; oblike organiziranosti religij, tipologije religij, vprašanje religijskega razvoja. Glavne teoretske tradicije in sodobne usmeritve v sociologiji religije: Marx, Durkheim, Weber, Simmel; strukturalno-funkcionalistična in sistemska usmeritev: Parsons, Luhmann; fenomenološka: Luckmann, Berger; sociologija religije in antropologija: Malinowski, Mauss, Levi Strauss, M.Douglas. Temeljne teme in koncepti sodobne sociologije religije: sekularizacija in revitalizacija; ljudska religioznost, nova religiozna gibanja in »nova duhovnost«; civilna religija, nacionalne in politične ideologije in/kot religije; država, organizirane religije in civilna družba; religija in post moderna: privatizacija in deprivatizacija (javne) religije. Empirične sociološke raziskave religioznosti v Sloveniji in Evropi: metode raziskovanja in kritično vrednotenje rezultatov.

Osnovna literatura:
• Flere, Sergej, Kerševan, Marko: Religija in (sodobna) družba: uvod v sociologijo religije. Ljubljana: ZPS, 1995 (zbirka Alfa, 1995, 1). COBISS.SI-ID – 49899776
• Kerševan, Marko: Religija kot družbeni pojav. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1975 (zbirka Tokovi). COBISS.SI-ID – 8520449
• Davie, Grace. Religija v sodobni Evropi : mutacija spomina. Ljubljana: FDV, 2005. COBISS.SI-ID - 223150336
• Luckmann, Thomas: Nevidna religija. Ljubljana, Krtina, 1997. COBISS.SI-ID – 66062592
• Stark, R. in Bainbridge, W. S.: Teorija religije, FDV, Ljubljana, 2007. COBISS.SI-ID – 233371136
• Weber, Max: Izbrani spisi iz sociologije religije, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2015. COBISS.SI-ID – 284008192
• Weber, Max. 2002. Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: ŠKUC : Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 117488640
• Cazeneuve, Jean: Sociologija obreda, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1986. COBISS.SI-ID – 4121600
• Otto, Rudolf: Sveto: o iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega, Ljubljana, Nova revija, zbirka Herion, 1993. COBISS.SI-ID – 3263180
• Freud, Sigmund: Spisi o družbi in religiji: Prihodnost neke iluzije. Ljubljana, Analecta, 2007. COBISS.SI-ID – 232684288.
• Beck, Urlich. 2009. Lastni Bog: o zmožnosti religij za mir in njihovem potencialu za nasilje. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 247788544
• Bellah, Robert N. 1990. Civilna religija v Ameriki. Nova revija: mesečnik za kulturo 9(104), 1661-1673. COBISS.SI-ID – 22541568.
• Črnič, Aleš. 2012. Na vodnarjevem valu : nova religijska in duhovna gibanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. COBISS.SI-ID – 264771072

Dodatna literatura:
• Berger, Peter L. 2014. The many altars of modernity : toward a paradigm for religion in a pluralist age. Boston : De Gruyter COBISS.SI-ID – 56771170
• Spickard, James: Alternative Sociologies of Religion: Through Non-Western Eyes, New York University Press, 2017. COBISS.SI-ID – 19892739
• McGuire, Meredith B. 1997. Religion : the social context. Belmont : Wadsworth. (COBISS.SI-ID – 17282402)
• Kerševan, Marko. 2005. Svoboda za cerkev, svoboda od cerkve : Cerkev in sodobna družba. Ljubljana: Sophia. COBISS.SI-ID – 218664448.
• Vrcan, Srđan: Od krize religije k religiji krize: prilog raspravi o religiji u uvjetima suvremene krize, Zagreb, Školska knjiga, 1986. COBISS.SI-ID – 16318977
• Haralambos, Michael: Sociologija, DZS, 1999. (Poglavje o religiji). COBISS.SI-ID – 103292672.

Predpostavlja se primerjalno poznavanje velikih sodobnih svetovnih religij (npr. eno od spodaj navedenih ali drugih preglednih strokovnih del):
• Eliade, Mircea: Zgodovina religioznih verovanj in idej, Ljubljana, DZS, 1996. COBISS.SI-ID – 59577856
• Smith, H.: Svetovne religije, Maribor, Obzorja, 1996. COBISS.SI-ID - 39163393