Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, prof. dr. Šekli Matej

Osnovne razvojne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje slovanskih jezikov. Zgodovinsko-primerjalna umestitev slovenskih skladenjskih pojavov v okviru slovanskega skladenjskega razvoja. Osnovni pojmi in problemi zgodovinske skladnje. Ponazoritev skladenjskih sprememb (leksikalizacija, gramatikalizacija itn.) na slovanskem gradivu.

Obvezna literatura:
- Hock, H. H.: Syntactic change. V: Principles of historical linguistics. Boston 2021. 473–578. COBISS.SI-ID - 119866115
- Vondrák, V.: Vergleichende Slavische Grammatik II: Formenlehre und Syntax. Göttingen 1928. 418–575. COBISS.SI-ID - 52652130
- Večerka, R.: Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc, Praha 2006. 197–231. COBISS.SI-ID - 236428288
- Ivšić, S.: Slavenska poredbena gramatika. Zagreb 1970. COBISS.SI-ID - 18724864
- Vaillant, A.: Grammaire comparée del langues slaves V. La syntaxe. Paris 1977. COBISS.SI-ID - 525592980
- Šekli, M.: K Miklošičevi primerjalni skladnji sklonov slovanskih jezikov. V: Žele, A. (ur.): Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. Simpozij Obdobja 32. Ljubljana 2013. 427–433. COBISS.SI-ID 62680162, https://centerslo.si/simpozij-obdobja/
- Šekli, M.: Prislovna določila v jeziku Brižinskih spomenikov. V: Smolej, M. (ur.): Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Simpozij Obdobja 34. Ljubljana 2015. 721-729. COBISS.SI-ID 62680162, https://centerslo.si/simpozij-obdobja/
- Šekli, M.: Neprostorska/nekrajevna prislovna določila v stari cerkveni slovanščini in jeziku Brižinskih spomenikov. V: Jesenšek, M. (ur.): Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Maribor 2016. 424–438. COBISS.SI-ID - 85519873.
- Šekli, M.: Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 10(2015). 53–80. COBISS.SI-ID - 66849280, https://sjsls.byu.edu/
- Šekli, M.: Odvisni stavki v jeziku Brižinskih spomenikov. V: Bjelčevič, A., Ogrin, M., Perenič, U. (ur.): Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Simpozij Obdobja 36. Ljubljana 2017. 283–291. COBISS.SI-ID 62680162, https://centerslo.si/simpozij-obdobja/

Priporočljiva literatura:
- Miklošič, F.: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen: IV. Syntax. Wien 1883.