Pregled indoevropskih jezikov

Pregled indoevropskih jezikov

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, prof. dr. Snoj Marko

Pod površinsko podobnostjo med različnimi jeziki primerjalni jezikoslovec ugotavlja delovanje jezikovnih zakonitosti, ki potrdijo ali ovržejo možnost, da neka podobnost ni rezultat naključja, temveč gre za razvoj iz skupne starejše faze. S pomočjo primerjalne metode nastaja rekonstrukcija skupnega indoevropskega prajezika.

Pri predmetu slušatelj dobi pregled nad poglavitnimi jezikovnimi spremembami v indoevropski skupini jezikov, ki so vodile od obstoja skupnega prajezika do razpada le-tega, nadalje do razvoja posameznih jezikovnih družin znotraj indoevropske skupine in do nastanka sodobnih jezikov. Zapisi v posameznih indoevropskih jezikih in o njih, lastna imena in glose so vir za raziskovanje predzgodovine indoevropskih jezikov. Slušatelj na primerih iz besedišča spoznava, kako podatki iz posameznega jezika prispevajo k našemu poznavanju skupnega izhodiščnega prajezika. Izve osnovne informacije o dialektologiji indoevropskih jezikov. Seznani se z dokumenti v posameznih zgodaj izpričanih jezikih in s pisavo le-teh. Spoznava nastanek in razvoj pisave.

Slušatelj se seznani z vsemi tistimi indoevropskimi jeziki, ki so pomembni s stališča primerjalnega jezikoslovja in s tistimi, ki so pomembni zaradi velikega števila govorcev danes.

S. Klemenčič: Pregled indoevropskih jezikov. Drugi natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 168 str.