Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Predmet obravnava vodilne literarne modele v češki, slovaški in poljski pesniški ustvarjalnosti in literarni teoriji. Osredotoča se na besedila nacionalnega literarnega kanona, njihove razvojne stopnje, smeri in specifike. Izbrani modeli so prikazani v povezavi s specifikami literarnozgodovinskega procesa v posameznih narodnih književnostih. Seminarske vaje se na podlagi obravnavanih teoretskih izhodišč posvečajo celoviti analizi poetike pesniškega dela izbranega avtorja oz. avtorice 20. stoletja, npr. slovaškega pesnika Miroslava Valka oz. Nobelovih nagrajencev Jaroslava Seiferta in Wisławe Szymborske.

Nesrečno srečni. Antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja. Šnytová, Jana (ur.) Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2012.
Červenka, Miroslav: Večerna šola stihoslovja. Ljubljana: Škuc, FF 1988.
Slovník novější literární teorie. Ur. Richard Müller a Pavel Šidák. Praha: Academia, 2012.
Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha, Paseka, 2003.
Červenka, Miroslav a kol.: Pohledy zblízka: Zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2002.
Milčák Peter, Milčák Marián. (ur.), Ako sa číta báseň. (Dvadsaťsedem autorských interpretácií). Levoča 2013, 7–17, 21–93.
Sto let slovaške književnosti, antologija. Chrobaková, S., Rozman A. (ur.). Ljubljana-Bratislava 2000.
Dotik duha: antologija poljske poezije 20. stoletja. Izbor in prev.: Katarina Šalamun-Biedrzycka. Ljubljana: Logos, 2009.
Ingarden, Roman: Literarna umetnina. Ljubljana: Založba Škuc, 1990.
Balcerzan, Edward: Poezja polska w latach 1939–1965. Warszawa, 1988.
Słownik terminów literackich. Ur. J. Sławiński. Ossolineum, 2000.
Burkot Stanisław: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: PWN, 2014.