Latinščina, intenzivni tečaj I

Latinščina, intenzivni tečaj I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Latinska morfologija: glagol (vezni naklon (konjunktiv); tvorba sestavljenih nedoločnikov)
Latinsko besedotvorje: izpeljava in sestava besed (samostalnikov, pridevnikov in glagolov)
Latinska sintaksa: skladnja latinskih sklonov; raba naklonov v neodvisnih stavkih; raba naklonov v odvisnih stavkih: odvisniki prve stopnje (odvisna vprašanja, oziralni, posledični, namerni, vzročni, časovni, pogojni, dopustni in primerjalni).