Kurikularne teorije

Kurikularne teorije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina

I. UVOD V KURIKULARNE TEORIJE
1. Temeljni pojmi kurikularne teorije. Vsebinske opredelitve kurikuluma. Področja proučevanja kurikularnih teorij. Odprti in zaprti, uradni in skriti kurikulum.
2. Razmerje med didaktiko in kurikularnimi teorijami.
3. Linearno in ciklično razumevanje kurikularnega načrtovanja.

II. STRATEGIJE KURIKULARNEGA NAČRTOVANJA
1. Učno-ciljna strategija kurikularnega načrtovanja: opredelitev in značilnosti; kritična analiza teoretskih predpostavk in praktičnih implikacij Bloomove taksonomije učnih ciljev.
2. Učno-vsebinska strategija kurikularnega načrtovanja. Opredelitev, značilnosti, kritika.
3. Procesno-razvojna strategija kurikularnega načrtovanja. Opredelitev, značilnosti, modeli. Kritika procesno-razvojne strategije.
4. Analiza razlik in razmerij med navedenimi strategijami kurikularnega načrtovanja.

III. RAVNI KURIKULARNEGA NAČRTOVANJA
1. Identifikacija ravni načrtovanja kurikuluma. Primerjava med različnimi šolskimi sistemi in ravnmi izobraževanja (osnovno in obvezno izobraževanje, sekundarno izobraževanje (splošno, poklicno), visokošolsko in univerzitetno izobraževanje).
2. Kurikularno načrtovanje na nacionalni ravni. 3. Kurikularno načrtovanje na ravni šole.
4. Učiteljevo načrtovanje učnega procesa.

IV. KURIKULARNA EVALVACIJA
1. Opredelitev kurikularne evalvacije. Značilnosti in funkcije, modeli in oblike evalvacije.
2. Odvisnost procesa evalvacije od strategij(e) kurikularnega načrtovanja. Vpetost kurikularne evalvacije v načrtovanje in izvajanje kurikuluma.
3. Vloga šole in učitelja v procesu kurikularne evalvacije. Odgovornost učitelja za doseganje učnih rezultatov.
4. Evalvacija in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju.

V. KURIKULARNA PRENOVA V SLOVENIJI
1. Izhodišča in načela kurikularne prenove v Sloveniji.
2. Sistemske rešitve na področju kurikularnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije.
3. Mednarodne primerjave in preverjanja znanja ter njihov vpliv na nacionalni kurikulum.