Književnost za bibliotekarje in založnike

Književnost za bibliotekarje in založnike

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Vsebina

Kaj je književnost. Uvodna predavanja razložijo, kaj je književnost in kaj so njene specifike glede na druge umetnosti. Uvod v literarno teorijo. Panoge literarne teorije.
Zgodovina svetovne književnosti. Seznanjanje s temeljnimi mesti v zgodovini književnosti od antike do današnjih dni in hkratno seznanjanje s ključnimi zgodovinskimi formacijami, uveljavljenimi v literarnozgodovinski vedi (antika, renesansa, razsvetljenstvo, romantika, naturalizem, modernizem, postmodernizem). Literarne tipologije. Seznanjanje z uveljavljenimi historičnimi in transhistoričnimi tipologijami. Vrednotenje književnosti. Kanon, prezentacija, reprezentacija. Sodobne metode interpretacije literarnih besedil. Recepcijska estetika.