Književnost za bibliotekarje in založnike

Književnost za bibliotekarje in založnike

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Kaj je književnost. Uvodna predavanja razložijo, kaj je književnost in kaj so njene specifike glede na druge umetnosti. Uvod v literarno teorijo. Panoge literarne teorije.
Zgodovina svetovne književnosti. Seznanjanje s temeljnimi mesti v zgodovini književnosti od antike do današnjih dni in hkratno seznanjanje s ključnimi zgodovinskimi formacijami, uveljavljenimi v literarnozgodovinski vedi (antika, renesansa, razsvetljenstvo, romantika, naturalizem, modernizem, postmodernizem). Literarne tipologije. Seznanjanje z uveljavljenimi historičnimi in transhistoričnimi tipologijami. Vrednotenje književnosti. Kanon, prezentacija, reprezentacija. Sodobne metode interpretacije literarnih besedil. Recepcijska estetika.

1. Blatnik, Andrej, 2010. Pisanje kratke zgodbe. Ljubljana: LUD Literatura.
2. Bloom, Harold, 2003. Zahodni kanon. Knjige in šola vseh dob. Prevedla Nada Grošelj in Janko Lozar. Ljubljana: LUD Literatura.
3. Virk, Tomo, 1999. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
4. Jauss, Hans Robert, 1998. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prevedel Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura
5. Ingarden, Roman, 1990. Literarna umetnina. Prevedel Frane Jerman. Ljubljana : ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.