Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika

Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

• Slovenščina kot učni jezik: spoznavni in odnosni govor
• Obravnava zahtevnejših tem s področja jezika, sporazumevanja ali sociolingvistike
• Prilagajanje ciljev, vsebin in metod učencem na različnih stopnjah in vrstah šolanja
• Formativno spremljanje in alternativne možnosti vrednotenja pri pouku prvega/maternega jezika
• Vloga knjižnega jezika in drugih različic slovenščine v šoli in družbi
• Delo s posebnimi skupinami učencev (pripadniki t. i. druge generacije priseljencev, socialno deprivilegirani učenci, učenci v okoljih z določeno narečno ali pokrajinsko prvotno različico ipd.)
• Učenci s posebnimi potrebami (disleksija, ADHD, gluhi …) pri pouku slovenskega/prvega jezika
• Metode raziskovanja pouka slovenskega jezika ter faze poteka raziskave.
• Načrtovanje aplikativne naloge ob aktualnih vprašanjih s področja didaktike slovenskega jezika.

• Didaktika ocenjevanja znanja. (2008, 2009, 2010). Ljubljana: ZRSŠ.
• Holcar Bauer, A., idr. (2019): Formativno spremljanje v podporo ucenju. Prirocnik za ucitelje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
• O. Kunst-Gnamuš (1992): Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: DZS.
• Pavlin, Anja idr.: Pomoc in podpora ucitelju pri delu z ucenci z disleksijo. (pefprints.pef.uni-lj.si/2748/1/Pomoc_in_podpora_ucitelju_disleksija.pdf)
• Vogel, J. (2009). Slovenšcina v šoli - le poseben ucni predmet ali sestavni del vsakega predmeta?. V: Vzgoja in izobraževanje, letnik 40, št. 2. Str. 15–21.
• Vogel, J. (2010): Zmožnost jezikovnega sporazumevanja kot temeljni cilj jezikovnega izobraževanja v šoli. V: Lo Bianco, Joseph, Marentic-Požarnik, Barica, Ivšek, Milena. Pot k jezikovni politiki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 106–135.la
• Vogel, J. (2015): Modeli jezikovnega pouka Pri predmetu slovenšcina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo. 3/2015. 171–181.
• Vogel, J. (2015): Razlike v pojmovanje tradicionalne in kriticne jezikovne zavesti ter njuna vloga pri razvijanju kriticne sporazumevalne zmožnosti. Šolsko polje.1-2/2015. 103–120.
• Vogel, J. (2015): Awareness of identity function of language as a key element in the development of the critical communicative competence in the first language teaching. V: Radosavljevic, D. (ur): Medunarodni nucni skup »Vrednosti i identitet«. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr.Lazar Vrkatic.
• Vogel, J. (2017): From exclusivity of the standard language to ciritcal discurisev flexibility in first-language teaching: the Slovenian case. XLinguae 10/2. Str. 38–50.
• Žunko Vogrinc, S., Šilc, M., Beljev, N., Pušnik, Z.: Ucinkovito soustvarjanje ucnega procesa z ucenci s težavami na podrocju pozornosti s hiperaktivnostjo. (sc-compas.si/files/2018/10/prirocnik_ADHD.pdf)