Francoščina 3

Francoščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

Jezikovne strukture: pogojnik in pogojne povedi, imperfekt in passé composé, predlogi, zaimki in ostali izraz za orientacijo v prostoru in času, vprašalnice, časovni prislovi, zaimki (COD/COID, en, y).
Besedišče za opis bivališča, orientacijo v prostoru, prireditve (npr. kino, gledališče), podrobnejši opis osebe, dogodka, dogajanja v času, opis predmetov in njihovega delovanja, opis posameznikovih lastnosti, postavljanje hipotez, dnevi v tednu, ura, oblačila.
Bralno in slušno razumevanje: daljša prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje kompleksnejših govorjenih in pisnih sporočil.
Francoska in frankofonska civilizacija in kultura: dežele in mesta, šansoni, literarna besedila v izvirniku.

Drugi del enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (prva polovica) / The second part of one of the modern textbook sets designed according to the guidelines of the CEF (first half).
Akyuz, A. in sodelavci (2000): Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire. Pariz: Hachette.
Becherelle poche: Les verbes d'usage courant (1999). Pariz: Hatier.
Grégoire, M., Thiévenaz, O. (1995): Grammaire progressive du français. Pariz: CLE International.
Jereb, E. (1997): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Larger, N., Mimran, R. (2004): Vocabulaire expliqué du français – exercices, niveau intermédiaire. Pariz: CLE International Mermet, G. (2005): Francoscopie. Pariz: Larousse.
Miquel, C. (2001): Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, niveau intermédiaire. Pariz: CLE International.