Hrvaški in srbski jezik 2

Hrvaški in srbski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Skladnja: pojem, paradigmatski in sintagmatski odnosi, predmet. Besede kot skladenjske enote (polnopomenske in nepolnopomenske). Skladenjske vloge sklonov. Besede v stavku, skladenjska povezanost, stavek. Tipologija stavka. Stavčni členi. Podredna in priredna stavčna razmerja. Nadpovedna skladnja. Besedni red. Skladenjska in neskladenjska raba ločil. Besedilna skladnja. Sintaktostilistika.

Leksikologija: beseda in leksem, definicije in razčlemba pomena, eno- in večpomenskost besed. Sinonimija, antonimija, homonimija, onomastika. Razslojevanje leksike. Prevzemanje tujih besed. Purizem in jezikovna kultura. Frazeologija. Besedotvorje. Leksikografija. Leksikostilistika.

Silić, J., Pranjković, I., 2005: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga. 183–390. COBISS.SI-ID 31333218
Požgaj Hadži, V., 2001: Automatizirani red riječi u hrvatskom i slovenskom jeziku. Zbornik radova (ur. Sesar, D.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. 577–585. COBISS.SI-ID 17368162
Frančić, A. i dr., 2005: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku: Sintaksa. Zagreb: HSN. 181–230. COBISS.SI-ID 30768482
M. Samardžija, 1998: Hrvatski jezik 4. Zagreb: Školska knjiga. COBISS.SI-ID 12306018
Dragičević, R., 2010: Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike. COBISS.SI-ID - 177423628
Trask R. Lawrence, 2005: Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb Školska knjiga. COBISS.SI-ID 30772578

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.