Didaktika nemščine

Didaktika nemščine

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja

Vsebina

1. Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike in metodike pouka tujih jezikov kot znanstvene discipline:
- teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja,
- razvoj tujejezičnih metod in pristopov,
- načela tujejezikovnega učenja in poučevanja,
- razvijanje vseživljenjskih kompetenc pri pouku nemščine
- lik, vloga in pričakovane kompetence učitelja tujega jezika.

2. Razvijanje jezikovnih zmožnosti in delnih zmožnosti pri pouku nemščine (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje, slovnica in besedišče):
- spoznavanje različnih referenčnih okvirov za razvijanje zmožnosti (SEJO, ROPP…)
- metode in tehnike poučevanja jezikovnih zmožnosti,
- delo z različnimi pisanimi, govorjenimi, multimodalnimi besedili,
- razvijanje leksikalne kompetence,
- razvijanje slovnične kompetence (induktivna in deduktivna razlaga slovnice),
- tipologija vaj glede na učne metode in pristope.

3. Značilnosti sodobnega pouka nemščine v različnih starostnih skupinah:
- na učenca in učenje osredinjeno poučevanje nemščine,
- razvijanje učnih strategij za učenje nemščine,
- poučevanje nemščine glede na učne stile in zaznavne tipe,
- dejavnostno naravnan pouk,
- razvijanje strokovne pismenosti pri pouku (CLIL, STEAM) in medpredmetno povezovanje,
- značilnosti poučevanja nemščine v različnih starostnih skupinah.

4. Terciarna didaktika tujega jezika:
- večjezični pristopi in večjezični elementi pouka tujega jezika
- poučevanje nemščine kot 2. tujega jezika večjezičnost in raznojezičnost pri pouku nemščine z vidika učencev in načrtovanja pouka nemščine.

5. Spremljanje, preverjanje in vrednotenje učenčevih dosežkov:
- ugotavljanje učnih dosežkov učencev glede na pričakovanja po SEJO,
- identifikacija napak in popravljanje napak glede na stopnjo učenja nemščine,
- povratna informacija, kultura povpravljanja napak,
- formativno spremljanje učenčevega napredka
- značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja (sumativno in formativno),
- značilnosti preizkusov znanja.

6. Učna gradiva za pouk nemščine po različnih stopnjah in starostnih skupinah:
- analiza učbenikov za pouk nemščine,
- priprava učnih gradiv glede na učne cilje,
- vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju nemščine.