Didaktika II

Didaktika II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, izr. prof. dr. Štefanc Damijan, Zaposleni/pogodbeni bodoči

I. ARTIKULACIJA UČNEGA PROCESA
1. učne stopnje, predmet artikulacije, analiza učnih stopenj
2. didaktične etape (faze) učnega procesa
3. učne oblike in učne metode; učna sredstva; strategije pouka

II. NAČRTOVANJE UČNEGA PROCESA
4. pojem, funkcije in značilnosti učnega načrtovanja: predmetnik, učni načrt, kriteriji izbire učne vsebine
5. strategije učnega načrtovanja: učno-vsebinsko, učno-ciljno, razvojno-procesno načrtovanje
6. učna priprava: globalna priprava; letna priprava na ravni šole; učiteljeva letna priprava; etapna priprava; priprava didaktične enote

III. DIDAKTIČNA NAČELA
7. opredelitev didaktičnih načel; temeljne značilnosti in dileme
8. splošnost, smiselnost in veljavnost, formulacija didaktičnih načel
9. metodološko ozadje in klasifikacija didaktičnih načel
10. poglobljena obravnava izbranih didaktičnih načel

- Blažič, M. idr. (2003). Didaktika (visokošolski učbenik). Novo mesto: Visokošolsko središče (426 str.)
- Kramar, M. (1994). Načrtovanje in priprava izobraževalno-vzgojnega procesa v šoli. Nova Gorica : Educa (90 str.).
- Kramar, M. (2002). Avtonomija šole in didaktični koncept izobraževalnega procesa. Sodob. pedagog., letn. 53, št. 1, str. 98-112.
- Načrtovanje pouka (tematska številka). Sodobna pedagogika, št. 5/1999, str. 8-93.
- Strmčnik, F. (2001). Didaktika – osrednje teoretične teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta (401 str.).
- Strmčnik, F. (1994). Dileme didaktičnih načel. Sodob. pedagog., let. 45, št. 3/4 , str. 107-121.
- Šilih, G. (1961). Očrt splošne didaktike. Ljubljana: DZS (317 str.)
- Tomić, A. (1990). Teorija in praksa spremljanja pouka. Ljubljana: Zavod za šolstvo (174 str.).
- Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana (167 str.)
- Westbury, I. et al. (eds). Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition. New Jersey/London: LEA (346 str.).
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu. /Relevant domestic and foreign articles, accessible in libraries and internet.