Besedilno jezikoslovje 1

Besedilno jezikoslovje 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

1. Besedilnost: kriteriji besedilnosti (kohezija, koherenca, namernost in sprejemljivost, informativnost, situacijskost, medbesedilnost); konstitutivna in regulativna načela (učinkovitost, efektnost, ustreznost); proceduralni pristop; razvoj besediloslovja; ilustriranje z relevantnimi zgledi v slovenščini in tujih jezikih.
2. Obravnava izbranih besediloslovnih problemskih sklopov (npr. vprašanja pragmatike italijanskih besedil /italijanski členki in besedilni povezovalci)/, besedilno funkcioniranje italijanskega člena), poglavja iz italijansko-slovenske besedilne slovnice.

1. C. Andorno: Linguistica testuale: Un'introduzione. Roma: Carocci, 2011. COBISS.SI-ID - 48683362
2. R. A. de Beaugrande/W. U. Dressler: Uvod v besediloslovje. Prev. T. Miklič in A. Derganc. Ljubljana: Park, 1992. COBISS.SI-ID - 1626888
3. E. Coseriu: Linguistica del testo: Introduzione a una ermeneutica del senso. Prev. D. Di Cesare. Roma: Carocci, 2007. COBISS.SI-ID - 48699746
4. S. Gensini (ur.): Manuale della comunicazione. Roma: Carocci, 2006. COBISS.SI-ID - 11842865
5. H. J. Vermeer: A skopos theory of translation: Some arguments for and against. Heidelberg: TEXTconTEXT-Verlag, 1996. COBISS.SI-ID - 8460386
6. Izročki in drugo posebej pripravljeno gradivo