Arhivistika v praksi

Arhivistika v praksi

Stopnja: 2

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:20

Ure vaj:20

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Vsebina

Predmet sestavljajo naslednje vsebine: arhivski informacijski sistemi, strokovna obdelava arhivskega gradiva, arhivski predpisi in standardi, materialno varstvo gradiva, valorizacija in odbiranje. Glavni poudarek velja spoznavanju vseh vrst pripomočkov v klasični in elektronski obliki, upoštevaje informatiko. Vaje usposabljajo študente za izdelavo informacije, ki jo arhivist kot rezultat svojega dela posreduje javnosti (inventar, popis, vodnik, strokovni in znanstveni članek). Drugi poudarek je na valorizaciji in odbiranju arhivskega gradiva – enem temeljnih opravil arhivistov, ki pokrivajo čas po sredi 19. stoletja in zlasti polpretekli čas (stik z nastajajočim gradivom pri ustvarjalcih).