Angleščina za prevajalce I

Angleščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Hirci Nataša, lekt. dr. Vogrinc Javoršek Urška, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Angleška slovnica 1
b) Angleška fonetika za prevajalce in tolmace
c) Angleški jezik in prevajanje 1

Angleška slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnicne konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoca na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnicne strukture pri prevajanju. Študentje se seznanijo tudi z osnovnimi koncepti, ki se navezujejo na angleški glagol in glagolsko besedno zvezo.

Angleška fonetika za prevajalce in tolmace:
Študentje se seznanijo z osnovami angleške fonetike in fonologije, s standardno izgovarjavo angleškega jezika (NRP), z angleškim vokalizmom in konzonantizmom, z besednim naglasom in s prozodicnimi znacilnostmi angleškega jezika.

Angleški jezik in prevajanje 1:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specificnega besedišca, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami.
Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v anglešcini in slovenšcini, ter ponovno pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.

Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1991) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. COBISS.SI-ID – 19661922
Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 47459840
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 276425472
Collins, B., Šuštaršic, R., Komar, S. (2012) Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. Ljubljana: Filozofska fakulteta COBISS.SI-ID - 260621056
Cruttenden, A. (2014) Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold. COBISS.SI-ID - 56298338
Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID – 53009762
Gude, Kathy and Michael Duckworth (2011) Proficiency Masterclass. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 49412194 Student's book
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977
Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1991) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. COBISS.SI-ID – 19661922
Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID – 53009762
Gude, Kathy and Michael Duckworth (2011) Proficiency Masterclass. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 49412194 Student's book