Uvod v slovansko imenoslovje

Uvod v slovansko imenoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Imenoslovje kot relativno samostojen jezikovni podsistem. Razmerje med občnimi in lastnimi imeni. Klasifikacija lastnih imen na osebna imena (antroponimi), zemljepisna imena (geonimi), stvarna imena (hrematonimi) itd. ter genetska in strukturna razmerja med njimi. Imenski modeli. Imensko besedotvorje in njegova specifika (distribucija besedotvornih vrst glede na vrsto lastnih imen, tipična obrazila pri lastnih imenih itd.).

Obvezna literatura:
Šivic-Dular, A.: Skladenjska določitev lastnega imena (na podlagi samostalniških zvez z imenovalnim prilastkom). Jez. Slovst. (Tisk. Izd.), jun. 1998/99. Letn. 44. Št. 7/8, 259-268.
Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje 1983.
Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. Brno 1999.
Slovensko imenoslovje. (Ur.) Keber, Janez. Jezikoslovni zapiski 2002, letn. 8, št. 2, 150 str.
Priporočljiva literatura:
Miklošič, F.: Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Heidelberg 1928.
Gardiner, A. H.: The Theory of proper Names: A Controversial Essay. London, New York 1957.
Šmilauer, V.: Příručka slovanské toponomastiky. Praha 1970.
Onomastyka słowiańska 1–2. Encyklopedia. [ur.] Rzetelska-Feleszko, E., Cieślikowa, A., Duma, J.. Warszawa 2002–2003.
Knappová, M.: Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha 1991.
Kronsteiner, O.: Die Alpenslavischen Personennamen. Wien 1984.
Wenzl, W.: Studien zu sorbischen Personennamen. Teil I: Systematische Darstellung. Bautzen 1987. Teil II/1: Historisch-etymologisches Wörterbuch. Bautzen 1991.