Urbana antropologija

Urbana antropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmet predstavlja uvod v urbano antropologijo, njen razvoj, specifike in položaj v disciplini. Uvodno poglavje je namenjeno pregledu nastanka in razvoja mest v človeški zgodovini, s poudarkom na materialnih razmerah ob nastanku in posledičnih ekonomskih, socialnih in političnih spremembah. Obravnavamo različne tipologije oziroma oblike zgodnjih mest, njihove morfološke značilnosti in teorije urbane revolucije.
V naslednjem poglavju obravnavamo razvoj urbanih raziskav v antropologiji in teoretskih usmeritev. V tem delu podrobno obravnavamo predvsem urbano sociologijo in antropologijo v Chicagu, britanske urbane raziskave v Afriki in t. i. manchestrsko šolo ter pregledamo razvoj urbane etnologije v Sloveniji.
V tretjem delu predmeta obravnavamo nekatera pomembnejša vprašanja in pristope v urbani antropologiji: metodologijo urbanih raziskav oziroma raziskovanja kompleksnih pojavov v urbanih okoljih, urbanizacijo in ruralno urbane migracije, simbolizem v urbanem prostoru ter etnično kompleksnost v sodobnih mestih. Zgolj omenimo tudi vprašanje globalizacije, transnacionalnosti, ekonomije in globalnih / svetovnih mest, kar je sicer tema predmeta Urbana in transnacionalna antropologija na drugi stopnji.
Pri vajah študentke in študentje poglabljajo poznavanje urbane antropologije z obravnavo izbranih tematik. V okviru skupne teme in etnografske raziskave vaje zaključijo z raziskovalno nalogo. Del vaj poteka v učilnici (priprave in predstavitve), del pa kot organizirane terenske vaje na izbranih lokacijah v Sloveniji.

Temeljna literatura za predavanja:
1. Colombijn, Freek, in Aygen Erdentug, ur., 2002, Urban Ethnic Encounters: The Spatial Consequences. London: Routledge. Str. 1-26, 81-125, 226-245. COBISS.SI-ID - 28952674
2. Gmelch, George, in Walter P. Zenner, ur., 2002, Urban Life: Readings in the Anthropology of the City. Prospect Heights: Waveland Press. Str. 20-31, 65-82, 269-278. COBISS.SI-ID - 25059682
3. Low, M. Setha, 1999, Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press. Str. 1-36, 83-137, 342-376. COBISS.SI-ID - 24293218
4. Southall, Aidan W., 1998, The City in Time and Space. Cambridge in New York: Cambridge University Press. 450 str. COBISS.SI-ID - 35618658

Dodatna literatura za predavanja:
1. Basham, Richard, 1978, Urban Anthropology: The Cross-Cultural Study of Complex Societies. Palo Alto, Calif.: Mayfield. COBISS.SI-ID - 58080866
2. Brumen, Borut, 1994, Evropske urbane študije pred durmi posturbanosti. Etnolog 4: 19-34. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GQ1WJVZF/abecd14c-9c5f-423e-ba…
3. Cohen, Abner, 1974, Urban Ethnicity. A.S.A. Monographs 12. London: Tavistock Publications. Str. 1-76. COBISS.SI-ID - 102894595
4. Goddard, Michael, 2005, The Unseen City: Anthropological Perspectives on Port Moresby, Papua New Guinea. Pandanus. https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/128827
5. Hannerz, Ulf, 1980, Exploring the City: Inquiries Towards an Urban Anthropology. Columbia University Press: New York. COBISS.SI-ID - 27768418
6. Jezernik, Božidar, ur., 1999, Urban Symbolism and Rituals. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 99710208
7. Kremenšek, Slavko, 1970, Ljubljansko naselje Zelena Jama kot etnološki problem. Ljubljana: SAZU. COBISS.SI-ID - 1771009
8. Nas, Peter J. M., ur., 1993, Urban Symbolism. Leiden, New York: Brill. Str. 1-12, 59-77, 92-115. COBISS.SI-ID - 7985762
9. Repič, Jaka, in Jože Hudales, 2012, ur. Antropološki vidiki načinov življenja v mestih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 265582848
10. Sanjek, Roger, 1989, 'Urban Anthropology in the 1980s: A World View.' Annual Review of Anthropology 19: 151-186. https://www.jstor.org/stable/pdf/2155962.pdf