Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študij v tujini - Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študij v tujini 

Sklepi oddelka v povezavi z izmenjavami

  • V izmenjavo gredo lahko le tisti študenti, ki imajo povprečno oceno 8 ali več in niso ponovno vpisani. Ob prijavi na razpis morajo študenti 1. letnika 2. stopnje priložiti povprečne ocene iz 1. stopnje.
  • Erasmus izmenjave vodi oddelčni koordinator z vodjo katedre. Študent in vodja katedre oblikujeta predlog predmetov, ki bi jih študent opravljal na gostiteljski šoli. Ti predmeti morajo biti vsebinsko smiselni glede na študijski program in smer, ki si jo je študent izbral na domači fakulteti. Imeti morajo tudi primeren obseg kreditnih točk.
  • Študenti gredo v izmenjavo praviloma za en semester.
  • V izmenjavo ne more biti vključen 6. semester dodiplomskega študija.
  • Na izmenjavo se lahko prijavijo tudi študenti 3. letnika, ki bi izmenjavo opravili v 1. letniku magistrskega študija. V takem primeru se izmenjava opravi, če se študent dejansko vpiše v magistrski program.
  • V 4. semestru magistrskega študija se priporoča opravljanje prakse, na študijsko izmenjavo se lahko gre samo izjemoma.

Program SOCRATES/ERASMUS je program Evropske unije, ki pokriva področje visokega šolstva. Ena od aktivnosti v okviru tega programa je organiziranje izmenjave študentov v okviru priznanih študijskih obdobij. To pomeni, da lahko študentje, ki se prijavijo na vsakoletni razpis in so izbrani s strani oddelka, opravijo del svojega rednega študija na instituciji ene od držav članic Evropske unije. Obdobje študija je časovno omejeno, študij na partnerski instituciji traja od najmanj treh do največ dvanajst mesecev. Izmenjava preko tega programa študentom zagotavlja, da so na partnerski ustanovi opravičeni plačila šolnine, prejemajo pa tudi Erasmus štipendijo.

Razpis za prijave na SOCRATES/ERASMUS izmenjavo izide vsako leto v sredini januarja za prihodnje študijsko leto v okviru predhodno podpisanih bilateralnih sporazumov in je objavljen na oddelku. Izbor študentov poteka na oddelku, obrazec za prijavo pa študenti dobijo pri oddelčnem koordinatorju ali v Mednarodni pisarni FF. Prijave je potrebno oddati na oddelku, kjer poteka tudi izbor študentov, zato je potrebno biti pozoren na roke, ki jih za oddajo prijav določi oddelek (običajno konec februarja ali začetek marca).

Več o programu, rokih za prijavo in pogojih, ki jih morate izpolnjevati, si preberite na straneh pisarne za mednarodno sodelovanje FF.

POMEMBNO: Študenti, ki so ponovno vpisani v letnik, ne morejo na mednarodno izmenjavo. (sklep oddelčnega kolegija z dne 26. 10. 2008)

Sodelavke in sodelavci oddelka