Praksa (pedagoška)

Praksa (pedagoška)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Pelicon Sara, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina prakse zajema zlasti spoznavanje organizacije in režima dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi.

Študent bo v času opravljanja prakse dobil kar najboljši vpogled v delo ustanove kot celote, njenih področij in zakonitosti delovanja. Opravil bo pogovore s strokovnimi in upravnimi delavci institucije (učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, ravnateljem ipd.).

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.

Pedagoška praksa na izbrani instituciji traja dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.

Okvirna literatura za pripravo na pedagoško prakso / Basic reading list for individual preparation of practicum:
- Bevc, V. idr. (2002). Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID=116006656
- Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID=117167104
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2003). Uradni list RS, št. 14/2003.

Obvezno je poznavanje temeljne zakonodaje s področja, ki ureja delovanje institucije, kjer študent(ka) opravlja prakso (Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o gimnazijah ipd.).

Študent(ka) se v vzgojno-izobraževalni instituciji, kjer opravlja prakso, seznani tudi s temeljno dokumentacijo šole (šolska pravila, letni delovni načrt in ostala dostopna dokumentacija).