Splošna knjižnica

Splošna knjižnica

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Švab Katarina

• Opredelitev in naloge splošne knjižnice, razvoj splošnih knjižnic po svetu in pri nas, različne pojavne oblike (samostojne, v sklopu drugih ustanov, knjižnične mreže, mobilne knjižnice).
• Potrebe okolja kot izhodišče načrtovanja in delovanja knjižnice, zakonski in strokovni okviri delovanja, vloga knjižnice v knjižničnem sistemu, vloga v odnosu do uporabnikov (izobraževalna, kulturna, za prosti čas).
• Knjižnične storitve.
• Uporabniki: vrste uporabnikov, posebne uporabniške skupine.
• Notranja organizacija knjižnice, organizacija delovnega procesa, upravljanje in vodenje.
• Stiki z javnostjo, trženje, knjižnično založništvo.
• Vrednotenje, povratne informacije od uporabnikov.

1. Koontz C., Gubbin B. (ur.). IFLA Public Library Service Guidelines. Berlin ; New York : De Gruyter Saur, cop. 2010
2. IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002.
3. Standardi za splošne knjižnice. Ljubljana, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005. URL: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podroc…
4. Glasgowska deklaracija o knjižnicah, informacijskih storitvah in intelektualni svobodi. IFLA, 2005. URL: http://www.zbds-zveza.si/glasgowska_deklaracija.asp
5. Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. Lokve: Benja, 2006.
6. Novljan, S.: Knjižnica za splošno dostopnost kulturnih dobrin. -Knjižnica 42 (1998) 1, str. 23-44. in drugi članki iste avtorice o splošnih knjižnicah in njihovih dejavnostih.
7. Novljan, S. Izobraževalna moč splošnih knjižnic. Knjižnica, 48 (2004) 3, str. 107-124.
8. Novljan, S., Kodrič-Dačić, E. & Karun, B. Slovenske splošne knjižnice danes: stanje, problemi, razvojni trendi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic, 2006. URL: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/SPL_stanje_2006.pdf
9. Članki iz revije Knjižnica ter relevantna domača in tuja literatura.