Arealni vidiki slovanskih jezikov

Arealni vidiki slovanskih jezikov

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Pregled in sistematizacija glasoslovnih, oblikoslovnih, naglasnih, besedotvornih in leksičnih karakteristik slovanskih jezikov v luči arealne lingvistike in s posebnim poudarkom na začetnih lingvogenetskih podlagah slovanskih jezikov.

Obvezna literatura:
- Stieber, Z.: W sprawie pierwotnego podziału dialektycznego języka prasłowiańskiego. Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz. 1965.
- Dejna, K.: Wstęp do dialektologii słowiańskiej. Rozprawy Komisji językowej 15, 1970, 3-50.
- Furdal, A.: Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Prace Wrocławskiego Towarzysztwa Naukowego. Seria A, Nr. 70. Wrocław 1961.
- Sławski, F.: Zarys dialektologii południowosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych. Warszawa 1962.
- Kuraszkiewicz, W.: Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej. Warszawa 1963.
- Stieber, Z.: Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich. Warszawa 1956.
- Krajčovič, R.: Slovenčina a slovanské jazyky. Bratislava 1974.

Priporočljiva literatura:
- Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze. Praha II-1932 (članki: N. Durnogo, 514-526; – T. Lehr-Spławiński, 577-585; J. Czekanowski, 485-504).
- Jurančič, J.: Južnoslovanski jeziki. Ljubljana 1957.
- Ramovš, F.: Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana 1936.
- Rigler, J.: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Razprave o slovenskem jeziku. Ljubljana 1986, 136-186. – Rigler, J.: Pripombe k Pregledu osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Razprave o slovenskem jeziku. Ljubljana 1986, 187-206.
- Popović, I.: Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden 1960.