Department of Classics

Prof. Dr. Jerneja Kavčič

Na Oddelku za klasično filologije Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 1999 diplomirala iz latinskega jezika in književnosti ter iz grškega jezika in književnosti. Leta 2003 je na isti univerzi doktorirala z disertacijo »Slogovne in skladenjske značilnosti neosebnih glagolskih oblik v grški prozi zgodnjega srednjega veka« (mentor: prof. dr. Matjaž Babič, Univerza v Ljubljani; somentor: prof. dr. Athanasios Markopoulos, Univerza v Atenah). Med letoma 2000 in 2004 je bila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani mlada raziskovalka za področje grškega jezika, med letoma 2005 in 2007 pa podoktorska raziskovalka pod mentorstvom akademika prof. dr. Janeza Orešnika (naslov raziskovalnega projekta: »Skladnja nedoločnika in deležnika v klasični grščini z vidika teorije naravnosti«). Leta 2005 je postala na Oddelku za klasično filologijo FF UL docentka, leta 2011 pa izredna profesorica za področje grškega jezika. Med letoma 2009 in 2013 je bila predstojnica istega oddelka. Latinski in grški jezik je poučevala tudi na Oddelku za zgodovino Univerze v Mariboru (2003-2004) ter na Gimnaziji Poljane (2003-2004) in na Gimnaziji Škofja Loka (1997-1998). Od leta 2012 je predsednica Državne maturitetne komisije za splošno maturo iz grščine. Leta 2013 je prejela Nagrado Študentskega sveta Filozofske fakultete za nadpovprečne pedagoške dosežke.

Izpopolnjevala se je na več tujih univerzah: v času podiplomskega študija na Univerzi na Kreti kot štipendistka grške vlade (2000-2001), kot podoktorska raziskovalka pa na Univerzi v Atenah (2009, štipendija Onasisove fundacije) ter na Ohio State University v ZDA (2015, štipendistka Slovenske znanstvene iniciative). Kot udeleženka mednarodnih konferenc in kot vabljena predavateljica je predavala na več tujih univerzah. Od leta 2019 je članica raziskovalne skupine Laboratory for the Greek Dialectology, ki pod vodstvom Briana D. Josepha deluje na Ohio State University (Columbus, ZDA): https://u.osu.edu/greekdialectology/projects/

Večina njenih objav sega na področje zgodovine grškega jezika. Obravnava teme, kot so skladnja zlasti neosebnih glagolskih oblik (v klasični in poklasični grščini), skladnja in semantika grškega perfekta, pa tudi sociolingvistična vprašanja, ki se dotikajo stikov med govorci latinščine in grščine Rimskem cesarstvu. V doktorski disertaciji je z vidika ti. slovenske šole teorije naravnosti (ali naravne skladnje) obravnavala zgodovino grškega nedoločnika in to teorijo preverila na primeru grškega jezika. Je avtorica prvega slovensko-novogrškega in novogrško-slovenskega slovarja (Cankarjeva založba, Ljubljana, 2006) in novogrške slovnice, napisane v slovenskem jeziku (Znanstvena založba FF UL, 2011). V zadnjem času se še posebej posveča razvoju metodologije poučevanja novogrškega jezika v primeru predznanja klasične grščine. Izdala je tudi nekaj prevodov iz latinskega in grškega jezika (Apicij, Avguštin, Plutarh). Od l. 2008 je skupaj z Markom Marinčičem urednica slovenske revije za antične in humanistične študije Keria: Studia Latina et Graeca.

RAZPRAVE

»The past-oriented aorist infinitive in Post-Classical literary texts: A parallel with the use of the aorist injunctive in Vedic Sanskrit?« Glotta, Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 96, 2020. 82-118.

»Examining a hypothesis about the past-oriented aorist infinitive in Post-Classical Greek«, Transactions of the Philological Society 118, 1, 2020. 1-28.

»The decline of the aorist infinitive in Ancient Greek declarative infinitive clauses.« Journal of Greek Linguistics, 16, 2, 2016. 266–311.

»Variation in expressing temporal and aspectual distinctions in complement clauses: A study of the Greek non-literary papyri of the Roman period«, v: Variation and Change in Ancient Greek Tense, Aspect and Modality, ur. Klaas Bentein, Mark Janse in Jorie Soltic, Amsterdam Studies in Classical Philology. Leiden: Brill, 2017, 22-55.

»A diachronic perspective on the semantics of AcI clauses in Greek«, v: Infinitives at the Syntax-Semantics Interface: A Diachronic Perspective, ur. Łukasz Jedrzeyowski in Ulrike Demske, Berlin: De Gruyter, 2017, 81-111.

»The Classical Norm and Varieties of Post-Classical Greek: Expressions of Anteriority and Posteriority in a Corpus of Official Documents«, v: Varieties of Post-Classical and Byzantine Greek, ur. Mark Janse in Klaas Bentein, Berlin: De Gruyter (v tisku).

KNJIGE

Novogrška slovnica, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (ponatis 2016).

Novogrško-slovenski in slovensko-novogrški evropski slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006.

The Syntax of the Infinitive and the Participle in Early Byzantine Greek: An Interpretation in Terms of Naturalness Theory. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2005.

CELOTNA BIBLIOGRAFIJA (Cobiss): 

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20191115160205-21578.html

 

Spletna stran Greek Ancient and Modern, projekt z Brianom D. Josephom (OSU) in Christopherjem Brownom (OSU)

https://u.osu.edu/greek/

 

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)