Pregled slovanskih jezikov

Pregled slovanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

1. Delitev slovanskih jezikov na podlagi jeziko(slo)vnih dejstev, lingvistične geografije in bazenske lingvistike. – Slovanski makrodialekti, makrojeziki (in makrodialekti), mikrojeziki in metajeziki. – Tipološki pregled zgodovinskega razvoja slovanskih knjižnih jezikov.
2. Obravnava posameznih slovanskih jezikov: slovenščina, hrvaščina/srbščina, makedonščina, bolgarščina; ruščina, beloruščina, ukrajinščina; poljščina, pomorjanščina, polabščina, lužiščina, češčina, slovaščina, in sicer v naslednjih tematskih sklopih: jezikovno ozemlje v preteklosti in sedanjosti; knjižni jezik po jezikovnih ravninah; osnova narečje členitve; pregled zgodovine oblikovanja knjižnega jezika.
Poznopraslovanski fonetični pojavi v arealnem kontekstu: razvoj polglasnikov, kontrakcija in vokalne asimilacije. Razvoj posameznih glasov in glasovnih skupin v slovanskih jezikih in oblikovanje (zgodnje ) slovanskih fonoloških sistemov. Razpad oziroma nadaljnji razvoj načela mehkostne korelacije.

Obvezna literatura:
1. Comrie, B., ur.: The Slavonic Languages. London, New York: 22002 (11993).
2. Bošković, R.: Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika. Beograd, 2000 (Nikšić, 1990). 11-115.

Priporočljiva literatura:
1. Panzer, B.: Die slavischen Sprachen in Gegenwart und Geschichte: Sprachstrukturen und Verwandtschaft. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 21996.
2. Rehder, P., ur.: Einführung in die slavischen Sprachen (mit einer Einführung in die Balkanphilologie). Darmstadt, 31998.
3. Slovenski ezici. Gramatični očerci. Otgovoren redaktor Stojan Stojanov. Sofija, 1994.
4. Arumaa, P.: Urslavische Grammatik I–II. Heidelberg 1964, 1976.
5. Lamprecht A.: Praslovanština. Brno 1987.
6. Stieber, Z.: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa 1979.
7. Šivic-Dular A.: Kontrakcija v slovanskih jezikih (v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila). Slavistična revija 46/1–2. Ljubljana 1998. 349–357.