Knjižne vsebine v popularni kulturi

Knjižne vsebine v popularni kulturi

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Študentke in študenti se uvodoma spoznajo z razvojem razmerja med 'visoko' in popularno kulturo od njegovih začetkov v času weimarske klasike do današnjih dni. Spoznajo osnovne teorije popularne kulture in kulturne industrije (Adorno, Benjamin, Williams, Baudrillard, Jameson, Bourdieu, Groys), in se ob izbranih primerih soočijo z različnimi oblikami kulturnega posredovanja in z uporabo književnih vsebin v sekundarnih medijih (prehodi v film, strip, glasbo, digitalne medije). Primere kritično reflektirajo in ugotavljajo prednosti in slabosti novega medija.
Pridobljeno znanje jim omogoča poglobiti usposobljenost za ravnanje z knjižnimi vsebinami, pa tudi zavedanje o interakciji knjižnih vsebin z drugimi oblikami prezentacije in s socialnim okoljem.

1. Storey, John 1996. Cultural Studies & The Study of Popular Culture. Theories and Methods. Edinburgh: Edinburgh University Press.
2. Blatnik, Andrej 2005. Neonski pečati. Književnost v digitalnem času. Ljubljana: Lud Literatura.
3. Spiegelman, Art 2003 Maus. Ljubljana : Založba ZRC.
4. Luthar, Breda 1998. Poetika in politika tabloidne kulture. Ljubljana: ZPS.
5. Adorno, Theodor, in Horkheimer, Max 2002. Dialektika razsvetljenstva. Ljubljana: Studia Humanitatis.